Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  641     20.03.2013г.      град Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на седми март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

                                                                                  Членове:   1. Галина Радикова

                                                                                                      2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева, като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 432 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.Р.К. с ЕГН ********** против решение № 11/24.01.2013г., постановено по НАХД № 488/2012г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено издаденото от директора на Регионална Дирекция по горите Бургас наказателно постановление №824/02.11.2012г. и наложените на Г.Р.К. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да ловува за срок от 3години на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 1бр. ловна пушка ИЖ 27№В-02354 – кал.12, 12бр. ловни патрони кал.12 и 6бр. ловни патрони кал.16, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът Г.К. се явява лично и с адв. А., поддържа касационната си жалба на основанията, изложени в нея.

Ответникът – директора на Регионална Дирекция по горите Бургас не се представлява в о.с.з. и не взема становище по съществото на спора.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Карнобат е образувано по жалба на Г.Р.К. с ЕГН ********** против наказателно постановление №824/02.11.2012г. и наложените на Г.Р.К. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 400 лева на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението – 1бр. ловна пушка ИЖ 27№В-02354 – кал.12, 12бр. Ловни патрони кал.12 и 6бр. ловни патрони кал.16, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на КРС потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 17.07.2012г., в землището на с. Антимово, представляваща част от територията на ДГС Карнобат, служителите на РДГ – Бургас видели МПС “Лада” да излиза от черен път, спрели служебно превозното средство, което било оборудвано с фар за нощно виждане и установили, че същото било управлявано от лицето К.П., а в автомобила с него били жалбоподателят и Н.К.. На задната седлка на същото МПС били установени две сглобени и извадени от калъф ловни оръжия – пушки, като описаната в процесното НП и АУАН такава, представляваща модел 27 №В-02354 била на жалбоподателя. Обясненията били, че всеки е тръгнал да носи ловната си пушка до гр. Средец, при лице с неизвестно на пътуващите име, което било оръжейник, т.е. майстор по ремонт и поддръжка на огнестрелно оръжие. От установените обстоятелства актосъставителят приел, че нарушителят ловува по непозволен начин. Съставен бил АУАН, а след възприемане на обстоятелствата от същия, АНО издал и спорното НП.

Нарушението, което е вменено на дееца в АУАН и НП е отразено по следния начин: „ловува, като се движи със сглобено и извадено от калъф оръжие, извън населено място с ловна пушка ИЖ 27№В-02354 – кал.12, без да притежава писмено разрешително за лов”. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление в срока по чл.52, ал.1 от ЗАНН. Правнозначимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Изводите на районния съд са направени въз основа на цялостна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и пред настоящата инстанция не се сочат убедителни доводи, които да ги променят. В конкретния казус не съществува спор между страните, че към момента на проверката длъжностните лица от РДГ - Бургас са възприели Г.К. и същият е идентифициран със сглобено и извадено от калъф лично ловно оръжие. Спори се относно намерението на лицето, като и пред касационната инстанция се навеждат доводи за противоречие в св. показания на дл. лица – актосъставител и свидетел на нарушението. Напрактика подобни противоречия съдебният състав не констатира. Установява се, че всеки от свидетелите е възприел и запечатал в съзнанието си различни детайли от фактическата обстановка, които не просто не си противоречат, но се и допълват при установяване на фактите от обективната действителност. Наличието на светещо устройство на една от пушките не може да бъде преценено като противоречие с възприятието на другия разпитан пред КРС свидетел за наличието на боен фар на самия автомобил. Не е противоречие и твърдението на П., че пушките били в колата, с това на св. К., че едната била в багажника, доколкото това последно отделение също е интериорна част на всеки автомобил.

От една страна първоинстанционният съд подробно и обстоятелствено е разсъждавал относно противоречията в действията и обясненията на жалбоподателя и спътниците му, които настоящият съдебен състав възприема изцяло и не намира за необходимо за преповтаря, а от друга страна настоящият съдебен състав намира за необходимо да посочи, че намерението на нарушителя само по себе си е ирелевантно при преценка наличието на адм. нарушение, доколкото не е възведено като допълнителен елемент на нарушението от субективна страна. Със самото сглобяване на оръжието и придвижването с него извън населено място нарушението се счита довършено.

Като е достигнал до този извод, Карнобатският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно производство не са констатирани основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11/24.01.2013г., постановено по НАХД № 488/2012г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено издаденото от директора на Регионална Дирекция по горите Бургас наказателно постановление №824/02.11.2012г. и наложените на Г.Р.К. с ЕГН ********** административни наказания: глоба в размер на 400 лева и лишаване от право да ловува за срок от 3 години на основание чл.84, ал.1 от ЗЛОД; и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението – 1бр. ловна пушка ИЖ 27№В-02354 – кал.12, 12бр. ловни патрони кал.12 и 6бр. ловни патрони кал.16, на основание чл.95, ал.1 от ЗЛОД.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………...

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1…………………….....

 

                                                                                                  2……………………......