ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 12.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 432  по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят Е.Р.М. - редовно призована, се представлява от адв. С..*** - редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.К.К. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на адв. С. в качеството си на пълномощник на Е.М. против Заповед № 235/28.01.2011 г. на кмета на Община Бургас.

 

АДВ.С.: Поддържам жалбата. Не мога да конкретизирам съгласно така издадената заповед дали имота на моята доверителка като наследник на С.Г. е в кв. 28 или кв. 29 по плана на ж.к. „Лазур” гр. Бургас. Не може да се направи категоричен извод относно идентичността на имота...

 

В залата се явява юк. Стоян Арнаудов – процесуалния представител на  Община Бургас.

 

Съдът запознава юк. Арнаудов с процесуалните действия извършени до момента.

 

         ….. в тази насока, а и не само във връзка с горепосочената идентичност на имота, а и относно това съгласно кой план е издадена заповедта. Моля да допуснете експертиза със следната задача:

         1.Относно идентичността на имота в кой квартал попада?

2. Да се провери по кой план е издадена заповедта и има ли някакви изменения по същия?

3. Дали в УПИ І в кв.28 съгласно плана действащ към момента е извършено зелено строителство и дали е отразено същото в плана?

Моля за срок за конкретизиране на допълнителни задачи към експертизата.

 

ЮК. АРНАУДОВ: Оспорвам жалбата. Наведените в нея доводи за незаконосъобразност на заповедта са неоснователни.

Да се приеме административната преписка. Считам че за изясняване на въпроса е необходимо допускането на експертиза, но така поставени въпросите не изясняват предмета на спора. В случая съблюдавам изискванията на чл.11, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, вр с чл. 20 от Наредба № 7/2003 г.  е необходимо да се изяснят както прилежащия терен към реализираните сгради, така и съответните градоустройствени показатели за жилищната територия, в която попада бившия имот. Едва след становището на експерт по тези показатели като плътност, интензивност, озеленяване, бихме могли да вземем становище относно законосъобразността на административния акт от гледна точка на правилното прилагане на материалния закон. Считам че искането за експертиза е основателно.

 

С оглед изявленията на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.13 и 14.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза със следните задачи:

Да се определят градоустройствените показатели на УПИ І в кв.28 по плана на ж.к. „Лазур” в гр.Бургас.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещо лице вносим от жалбоподателя в 10- дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас  в размер на 300 лева.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на работата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Процесуалният представител  на жалбоподателя е поискал с експертиза да бъде установено точното местонахождение на имота, а именно: дали се намира в кв. 28 или в кв. 29 по плана на ж.к. „Лазур”.

 

След като се запозна с доказателствата по делото, съдът констатира, че отговора на този въпрос се съдържа в Заповед № 1948/03.10.2010 г. на Зам.кмета на Община Бургас – л. 41 от делото, представляваща част от административната преписка. С оглед на представеното доказателство и липсата на оспорване от страна на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира, че не следва да допуска изясняването на този въпрос, посредством експертиза, дотолкова доколкото, установяването на квартала в който се намира имота е извършено с друго доказателствено средство – писмено доказателство.

С оглед на изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. С. за допускане на задача към назначената съдебно-техническа експертиза за идентифициране на имота, по отношение на квартала, в който се намира на територията на гр.Бургас.

 

Съдът счита, че следва да даде допълнителна възможност на страните да представят доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 05.07.2011 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: