ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и първи март                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 431 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.Ж., редовно призован, не се явява; вместо него - адв.И.К. с представено пълномощно находящо се на лист 131 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОД на МВР - БУРГАС, редовно призован, се представлява от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

        

По хода на делото:

Адв.К.: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на Ж.И.Ж. срещу Заповед № УРИ 251з-350/31.01.2017г., издадена от Директор на ОД на МВР-Бургас, с която на жалбоподателя Ж. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратено служебното му правоотношение с МВР.

 

Адв.К.: Поддържам жалбата по изложените в нея твърдения и направените възражения.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме представената по делото административна преписка във връзка с издаването на заповедта по дисциплинарното производство от 111 броя листа и също представеното с нарочно наше писмо заверено копие на обжалваната заповед, писмени обяснения от жалбоподателя и покана за даване на писмени обяснения от същия.

Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Предвид направените изявления съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото съгласно описа на лист 2 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените оспорената заповед предвид на всички посочени пороци и изложеното подробно становище в жалбата. Моля да присъдите направените разноски в размер на адвокатско възнаграждение и ни предоставите възможност за излагане на подробно писмено становище.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата - предмет на настоящото производство като неоснователна и недоказана. Моля да възложите в тежест на жалбоподателя разноските в настоящото производство и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на процесуалните представители на страните за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: