ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 431 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 12:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо вх. № 6325 от 03.07.2015г. ответникът представя административната преписка.

Съдът докладва молба вх. № 6794 от 16.07.2015 г. от Кмета на община Сунгурларе с искане за отмяна на определение  от 10.06.2015 г. за налагане на глоба в размер на 300 лева.

С молба вх. № 7494/13.08.2015 г. жалбоподателят иска да бъдат конституирани като заинтересовани страни класираните два кандидата в публично оповестения конкурс за продажба на имоти – частна общинска собственост – „Елиша Сълюшънс” ЕАД и „Винекс Славянци” ЕАД. Моли да бъде указано на ответника да представи преписката в цялост, включително сключените договори за покупко-продажба  на продаваните имоти със спечелилия конкурса кандидат.

 

СЪДЪТ намира, че подадената жалба от ответника против определение на съда, поставено на 10.06.2015 г. по настоящото дело, с което на същия е наложена глоба в размер на 300 лева за неизпълнение разпореждане на съда, дадено с определение от 13.05.2015 г., е допустима, но неоснователна. Подадена е в срока, регламентиран с разпоредбата на чл.92, ал. 1 от ГПК. Съображенията, обаче, с които се иска отмяна на определението за налагане на санкция не могат да бъдат споделени от съда. С определението от 13.05.2015 г. задължението за представяне на доказателства е възложено на ответника по настоящото дело, а именно Кмета на Община Сунгурларе. Той е и органът, който е задължен да създаде такава организация в общината, че да не съществува препятствие за изпълнение на разпорежданията на съда. В случай, че документите не са могли да бъдат издирени и представени от служителя, натоварен с отговорността  да отговаря за съответните книжа поради платен отпуск, то ответникът е следвало сам да положи нужната грижа и да представи изисканите от него доказателства.

Поради това и на основание чл. 92, ал. 2 и ал. 3 ГПК съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата (озаглавена частна жалба), подадена от Кмета на Община Сунгурларе за отмяна на определение от 10.06.2015 г., постановено по административно дело № 431/2015 г. по описа на Административен съд Бургас, с което му е наложена глоба в размер на 300 лева.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Уважаема госпожо Председател, процесуалното поведение на административния орган в настоящия процес е демонстрация на грубо неуважение на съда и неговите актове. Това е недопустимо, нещо повече, в документа, наречен частна жалба, самият административен орган твърди, че има заинтересовани лица, сочи ги и въпреки всичко пренебрегва законоустановеното му задължение да приложи в рамките на административната преписка пред съда списък на заинтересованите лица и доказателства относно твърденията, които навежда за сключени договори за покупко-продажба на общинско имущество. С оглед на това държа служебно да конституирате заинтересованите лица, същите да бъдат уведомени за процесуалните действия, извършени до настоящия момент по делото, както и да задължите административния орган да представи писмените доказателства, които установяват наистина наличието на сделка.

 

СЪДЪТ намира, че административният орган, макар да твърди наличие на сключен договор по процедурата, чийто начален акт е предмет на настоящото оспорване, не е представил същия, поради което следва да бъде задължен да представи сключения такъв договор. Отделно това, по делото е представена Заповед № 133/16.03.2015 г., издадена от Кмета на Община Сунгурларе, с която заповед е извършено класиране на кандидатите по проведения конкурс за продажба на имоти частна общинска собственост. Тези лица имат качеството на заинтересовани страни по спора и съдът следва да ги конституира като такива.

Следва да бъдат приети като доказателства по делото документите, представени от ответника и подробно описани в писмо вх. № 6325/03.07.2015 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, изпратени от ответника с писмо вх. № 6325/03.07.2015 г., подробно описани в същото.

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовани страни „Винекс Славянци” АД и „Елиша Сълюшънс” ЕАД.

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Сунгурларе в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверен препис от договори, сключен въз основа на заповеди с №№ 129, 130, 131, 132 и 133, всички издадени на 16.03.2015 г., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение в указания от съда срок, ще му бъде наложена санкция при хипотезата на чл. 91, ал. 2 ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.11.2015 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват заинтересованите страни и на ответника да се изпрати извлечение от настоящото определение, съдържащо задължение за представяне на доказателства.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: