ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети май                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 431 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.: Поддържам жалбата и я допълвам, като съм изложил в писмен вид съображения, с които доказвам наличие на правен интерес от оспорване.

Поддържам искането за спиране предварителното изпълнение на оспорения акт.

Ще помоля, тъй като така, както разбирам не е приложен списък на заинтересованите лица, да задължите Кмета на Община Сунгурларе да представи списък на заинтересованите лица, ако има такива, защото в противен случай залагаме недостатъци в рамките на съдебното производство, които по-нататък ще са причина за касиране на Вашето решение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Искането за спиране на изпълнението на оспорения акт следва да бъде оставено без разглеждане, тъй като в оспорения акт липсва разпореждане, с което е допуснато предварителното му изпълнение. Същевременно оспореният акт не е от категорията на актовете, за които законът изрично е предвидил такова изпълнение и поради това подадената срещу него жалба има суспендивен ефект. Затова искането за спиране на изпълнението на оспорения акт е без предмет.

Съдът намира, че следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да посочи на каква фаза се намира административното производство, започнало с издаването на заповед № 39/30.01.2015 г. на Кмета на Община Сунгурларе. В случай, че въз основа на тази заповед има и други лица, различни от жалбоподателя, които са закупили конкурсна документация или ако са проведени последващи етапи на това производство и са налице лица, които могат да бъдат определени като участници в процедурата, следва да бъде посочен списък на тези лица, с оглед преценка налице ли са предпоставки за конституирането им като заинтересовани страни по спора.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да посочи на каква фаза се намира административното производство, започнало с издаването на заповед № 39/30.01.2015 г. на Кмета на Община Сунгурларе. В случай, че въз основа на тази заповед има и други лица, различни от жалбоподателя, които са закупили конкурсна документация или ако са проведени последващи етапи на това производство и са налице лица, които могат да бъдат определени като участници в процедурата, следва да бъде посочен списък на тези лица, с оглед преценка налице ли са предпоставки за конституирането им като заинтересовани страни по спора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението на заповед № 39/30.01.2015 г. на Кмета на Община Сунгурларе поради липса на предмет.

Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и за ответника в същия срок от съобщаването му.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 10.06.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: