ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  413                   11 март  2014  година                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на единадесети март,  две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                              

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 431  по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по жалба на „Мерити Дивелъпмънтс”ЕООД, ЕИК по Булстат 102993982, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №21, ет.1, ап.2, представлявано от Ю.Д.Х. против Акт за установяване на задължение по декларация №853 от 20.11.2013 година на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър потвърден с Решение на началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, с което са установени задължения за такса битови отпадъци за 2008 година, 2009 година и 2010 година общо в размер на 3567.70 лева, представляващи главница в размер на 2450.27 лева и лихви в размер на 1117.43 лева.

          С определение № 317 от 24.02.2014 година,  жалбата е оставена без движение, на основание чл. 151, ал.2 ДОПК, с което е дадено указание, в 7- седем дневен срок, жалбоподателят да поправи нередовност по чл. 149, ал.2, т.4 ДОПК- заплащане на дължима държавна такса и представяне документ за това по административното дело, като съобщението е получено по седалище и адрес на управление на дружеството на 25.02.2014 година/виж л.35 от делото/.

          След извършена служебна справка в счетоводството на Административен съд – Бургас се установи, че липсва държавна такса, заплатена от жалбоподателя.

          До настоящия момент, „Мерити Дивелъпмънтс”ЕООД не е отстранило нередовността, поради което съдът намира, че жалбата му следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото  прекратено.

Ето защо и на основание чл. 151, ал.2 ДОПК,  Административен съд - Бургас, VІІІ -ми състав

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мерити Дивелъпмънтс”ЕООД, ЕИК по Булстат 102993982, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” №21, ет.1, ап.2, представлявано от Ю.Д.Х. против Акт за установяване на задължение по декларация №853 от 20.11.2013 година на главен експерт в отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър потвърден с Решение на началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър, с което са установени задължения за такса битови отпадъци за 2008 година, 2009 година и 2010 година общо в размер на 3567.70 лева, представляващи главница в размер на 2450.27 лева и лихви в размер на 1117.43 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело  номер 431  по описа на Административен съд Бургас за 2014 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  за прекратяване може да се обжалва с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                               СЪДИЯ :