ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 27.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и седми април                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 431 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ са редовно уведомени, като се представляват от своите пълномощници, съответно адв. за ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.С.М. и юрисконсулт П. за ОТВЕТНИКА кмет на Община Бургас.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.: Поддържам жалбата изцяло. Не възразявам да бъдат приети представените по делото писмени доказателства. Представям и моля да приемете копие от личните карти на доверителя ми, неговата съпруга и дъщеря му; копие от три броя удостоверение за раждане на внуците на жалбоподателя. Твърдя, че тези лица живеят заедно с жалбоподателя и с него образуват едно домакинство. Моля да допуснете до разпит свидетел, който водя в днешно съдебно заседание. 

         Юрисконсулт П.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета представената от нас преписка. Представям и моля да приемете като доказателство по делото копие от протокол за изземване на процесния общински имот от 17.04.2009г., констативен протокол от 17.04.2009г., количествена сметка и количествено-стойностна сметка за състоянието на жилището. Не възразявам по разпита на водения свидетел.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратената от Община Бургас административна преписка, изготвена във връзка с издаването на оспорения административен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема  както следва:

В.М.М. 38г, български гражданин, несемейна, осъждана, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупредена за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

СВИД.М.: Живея в ***, и това е адресната ми регистрация по лична карта. Това е блокът, в който живее и жалбоподателя. Познавам лично жалбоподателят А. Семейството му се състои от него, съпругата му, дъщеря му и три внучета. Семейството на жалбоподателя, доколкото аз знам, живее в този блок на първи етаж, в същия вход, в който живея и аз. Аз живея осма година на този адрес. От време на време се случва жалбоподателят или семейството му да отсъстват от жилището, но предполагам, че това е така, защото са рибари и ходят да ловят риба.

Ние сме съседи и нямаме някакви особени отношения. Виждам семейството често, не им ходя на гости. Понякога се налага да им услужвам със заем. Поне веднъж седмично се случва да ги виждам.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателства

        

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.: Моля да отмените като неправилна и незаконосъобразна заповед № 630/16.03.2009г. на кмета на Община Бургас. Считам, че не са налице условията визирани в чл.45, ал.2 от ЗОС, както и не е налице хипотезата на чл.2, т.6 от местната Наредба.

Юрисконсулт П.: Моля да отхвърлите жалбата. Мотивите са подробно изложени в заповедта, подкрепени с писмени доказателства. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение по чл.143 от АПК.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: