ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 430 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,22 часа се явиха:

Жалбоподателят С.Н.А., редовно уведомен, явява се лично и с адв. В. - представя пълномощно.

За ответника - кмет на Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.Н.А., с адрес *** против заповед № 8-Z-199/29.01.2018 г. на кмета на Община Созопол, в частта й с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ тераса към обект с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.5., с приблизителни размери 1.**м./5.20м., преграден зид в коридора и пристроено помещение по северната фасада – входно антре и стълби с приблизителни размери 4.00/1.45м, както и в частта, с която е забранен достъпа до обект с кадастрален идентификатор 81178.501.550.1.5, представляващ склад, преустроен, за да се ползва като стая с жилищно предназначение.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

АДВ. В.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми заявявам, че поддържам жалбата в частта й по обжалваната заповед съобразно четеното от Вас определение на всички изложени основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания административен акт. Моля да приемете приложените към жалбата доказателства, както и административната преписка, приложена от административния орган. Поддържаме искането си за допускане до разпит на един свидетел, който водим в днешно заседание, относно установяване на факта за времето на извършване на процесното строителство, както сме го твърдели в жалбата, касаещо балкона и входното предверие. Моля да допуснете и извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, които съм формулирала в писмена молба, която представям и с копие за ответната страна.

 

АДВ. Й.: Оспорваме жалбата с оглед изложените в нея аргументи. Моля да се приеме приложената административна преписка, ведно с цветната скица конкретно на обектите. Не се противопоставяме нито на разпита на свидетел, нито на задачите за експертиза. На този етап няма да сочим други доказателства, но моля да ни се даде възможност с оглед експертизата да представим допълнителни такива.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.Н.Г., с ЕГН **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, съсед на жалбоподателя.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. В.

 

въпрос: Къде живеете Вие и от колко години живеете там?

 

Отговор: От 30 години живея в гр. Черноморец, на ул. „Иван Вазов“.

 

въпрос: Познавате ли жалбоподателя С.А.?

 

Отговор: Да познаваме се от момента, в който започнахме заедно да строим в квартала. Познавам и родителите му.

 

въпрос: Кога беше построена къщата на С.?

 

Отговор: 1985 г., ранната пролет баща му и майка му построиха къщата.

 

въпрос: Откъде го помните Вие това нещо?

 

Отговор: През два парцела строях аз. Само ние двамата имахме закупени места.

 

въпрос: Горе долу кога завърши строителството?

 

Отговор: Някъде 1986 година, есента, м. септември-октомври-ноември някъде сложихме керемидите. Те завършиха строежа по-напред от мен. Познавам сградата, участвал съм в строежа.

 

въпрос: Знаете ли входното антре, от което се влиза към етажите и балкона, който е отзад към задния двор?

 

Отговор: да.

 

въпрос: Този балкон и това входно антре кога бяха построени?

 

Отговор: Още с първата плоча бяха изградени. С бетона и арматурата всичко се изля на един път.

 

въпрос: А по отношение на балкона, на тази плоча?

 

Отговор: И тя тогава се изля, всичко на един път. Тези две неща са правени заедно с първата плоча. Не са правени допълнително. Сега след 30 години има пукнатини вече.

 

въпрос: Как са хванати това входно предверие и балкона към горните етажи?

 

Отговор: Всичко е изградено с тухли, има два прозореца и вече влизат в горната плоча. Тоест  горната и долната плоча са захванати с тухлен зид.

 

адв. В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Адв. Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и събраните в днешното съдебно заседание.

 

допуска извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и наличните доказателства в РДНСК Бургас, касаещи процесния строеж, извърши необходимите справки в Община Созопол и оглед на място да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на жалбоподателя, както и на тези, поставени допълнително от съда, на основание чл.171, ал. 2 АПК, а именно:

1.     Има ли издадени строителни книжа за терасата към обект с идентификатор 81178.501.550.1.5., преградния зид в коридора и пристроеното помещение по северната фасада – входно антре и стълби - разрешение за строеж и инвестиционни проекти?

2.     Представлява ли обекта с идентификатор 81178.501.550.1.5 склад и преустроен ли е и ползва ли се за стая с жилищно предназначение?

3.     Допустими ли са обектите, чието премахване е разпоредено с процесната заповед, по ПУП към момента на изграждането, по правилата и нормите, действали по време на извършването им, и по сега действащия ПУП? Да се посочи дали за имота има изобщо одобрен ПУП?

4.     Представляват ли обектите строеж по смисъла на §5, т. 38  ДР ЗУТ?

5.     Коя категория е строежът и да се опише конструкцията на сградата? Кога са изградени обектите – основния строеж и допълнително изградените обекти?

6.     Деклариран ли е обектът пред одобряващите органи и кога?

7.     Търпим ли е строежът съобразно изискванията на § 16 ДР ЗУТ и §127 ПЗР ЗИД ЗУТ?

8.     Инициирана ли е процедура по узаконяване на строежа съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

Вещото лице при изготвянето на заключението да представи  и скица на процесните обекти.

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице арх. В.А.-Д.при депозит в размер на 600,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2018 г. от  10,15 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: