Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер     509                       21.03.2017  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Чавдар Димитров                                                                     2. Ванина  Колева

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 430 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба подадена от Регионална дирекция по горите – Бургас (РДГ) против решение № 9/03.02.2017г. постановено по н.а.х.д. № 522/2016г. по описа на Районен съд – Карнобат (РС), с което е отменено наказателно постановление № 1018/01.12.2016г. на директора на РДГ – Бургас (НП), с което за нарушение на чл.213, ал.1 т.1 от Закона за горите (ЗГ), на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, чл.266, ал.1 от ЗГ, чл.273, ал.1 от ЗГ и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказание (ЗАНН) на В.Я.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лв. Освен това в полза на държавата са отнени вещите, предмет на нарушението – 20 пр. м3 дърва от дървесен вид габър и явор, нарязани на 1 метър, както и вещите послужили за извършване на нарушението – Камаз, с рег.№ ****.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е необосновано, поради превратно тълкуване на материалния закон, за което излага подробни съображения. Иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът – В.Я.А., редовно и своевременно призован, се явява лично и с процесуален представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата. Счита съдебното решение за неправилно, поради което да се отменени и да се потвърди наказателното постановление.

Административен съд Бургас, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

С наказателното постановление ответната страна е санкционирана за това, че на 12.07.2016г. ДГС Карнобат, местност „Немой дере“, съхранява 20 пр. м3 дърва за огрев от дървесен вид габър и явор на автомобил „Камаз“, с рег.№ ****, немаркирани с КГМ, нарязани на 1 метър. Административното нарушение е установено от свидетеля Г.Е.Р..

За да постанови оспореното решение РС – Карнобат, счита че при съставяне на АУАН и издаването на процесното НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи неговата отмяна. По същество на спора, обаче, съдът е намерил, че е допуснато нарушение на материалния закон, което влече отмяната на НП. Приел е, че в конкретния случай неправилно е ангажирана отговорността за извършено административно нарушение, чието изпълнително деяние се изразява в „съхраняване“ на 20 м3 дърва, немаркирани с КГМ. Същата би следвало да се ангажира за деяние изразяващо се в „транспортиране“, в каквато връзка са и гласните доказателства, събрани в хода на съдебното производство.

Касационната инстанция намира, че решението е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и доказателствата по делото.

Фактите са установени правилно и в пълнота, противно на изложеното в касационната жалба, като при тяхната съвкупна преценка е изведен извода за неправилно реализирана административно-наказателната. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първоинстанционния съд се споделят от настоящата инстанция, поради което не е необходимо и тяхното преповтаряне. Съдебното решение съдържа ясно описани констатации, въз основа на доказателствата по делото, правилно възприета, въз основа на тях, фактическа обстановка и правни изводи, които съответстват на доказателственият материал.

По изложените съображения и с оглед неоснователността на касационното оплакване, настоящия съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9/03.02.2017 година, постановено по а.н.д. № 522 по описа за 2016 година на Районен съд - Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.