ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети март                      две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 430 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „ТОНИКО 09” ЕООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на дирекция „ОДОП” гр. Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен, се явява юк. Т. с представено по делото пълномощно.

          Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 2799/21.03.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му, нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба,  на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Н.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

юк. Т.:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А.на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

юк. Т.: Имам въпрос към вещото лице. На страница №10, където е описано посещението на склада и наличието на две складови помещения, става думата за базата на „Каладан-Аракис“ ЕООД, дали вещото лице е установило наличие на заведен входящ-изходящ дневник за съхранение на стоките в склада, от който би могло да се направи разлика кои стоки чии са?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Посетих складовите бази. Няма никаква документация, от която би могло да се установи чия стока е влязла и излязла в склада през определен период от време.

 

юк. Т.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

адв. Н.:  Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

юк. Т.: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 1000,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 1000 лв. на 29.03.2017 г./.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Н.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и отмените акта. Има приложена по делото проверка на икономическа полиция, с която се установява, че няма никакво нарушение.

юк. Т.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите издадения и обжалван в настоящето производство РА като законосъобразен и правилен. Считам, че събраните доказателства в хода на ревизионното производство, извършените полицейски проверки, както и доказателствата, събрани в настоящето производство, визирам и заключението на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза подкрепят изцяло констатациите на органа по приходите и по-конкретно сочат, че не е налице реално получаване на стоките от процесните доставчици и в крайна сметка, че няма доставки по процесните фактури. Подробни съображения в тази насока са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас. Моля същите да бъдат съобразени при постановяване на решение. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 5040,00 лв.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: