ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 19.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На деветнадесети май                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 430 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят Ж.В.И.- редовно уведомен не се явява и не се представлява.

Постъпила е молба от адв. Н. – пълномощник на жалбоподателя, с която се прави изявление за даване ход на делото.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София - редовно уведомен се явява юк. Т. – представя пълномощно.

 

Юк. Т.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Ж.И. против ревизионен акт издаден от ТД Бургас на НАП, с който на лицето са определени задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за данъчни периоди 2010-2012г., както и осигурителни и здравно-осигурителни вноски за същите данъчни периоди.

 

Юк. Т.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от адв. Н., с която е поискано да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза със задачи формулирани в молбата.

 

 

Юк. Т.: Не се противопоставям да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза  с поставените задачи.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поисканата съдебно-счетоводна експертиза  със следното уточнение в задача № 1 вместо числото „2001” да се чете „2010”.

 

В залата се явява адв.Н. - процесуален представител на жалбоподателя.

Съдът запознава процесуален представител на жалбоподателя с процесуалните действия извършени до момента.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата и направеното доказателствено искане с уточнението, че първият данъчен период по задача № 1 в молбата, с която съм поискала допускане на съдебна експертиза, вместо „2001” следва да се чете „2010”.

 

Съдът продължава определението си по допускане на съдебно-счетоводна експертиза:

 

Съдът счита, че към задача № 3 подвъпрос № 2 следва да добави още един подвъпрос, а именно: След определяне на данъчната основа и съответните дължими данъци за 2010-2012г., вещото лице да установи и размера на дължимите вноски по ДОО, ДЗПО в УПФ и здравно осигурителни вноски в НЗОК за същите данъчни периоди.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице С.В.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес в размер на 580.00 лв.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на задачата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015 година от 13,00  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: