ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 23.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети юни                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 430 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АНДАНТЕ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Местни данъци и такси” към ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба-становище от жалбоподателя, видно от която не се противопоставя по хода на делото; иска да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства; направил е и подробни доказателствени искания.

Съдът ВРЪЧИ препис от постъпилото становище на процесуалния представител на ответната страна.

 

Юрисконсулт Б.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата неоснователна и недоказана. Моля да бъдат приети документите представени с административната преписка. Моля да бъдат приети като доказателство по делото документите подробно описани в нарочна молба, която представям.

По отношение на молба-становище от жалбоподателя:

Не възразявам относно искането за издаване на съдебни удостоверения.

         Считам, че част от доказателствата, които жалбоподателят иска да бъдат представени, са вече представени по делото.

         По т.1.3. от молбата - исканите декларациите са представени;

По т.1.4. – уточнявам, че ТБО е формирана за нежилищен имот;

По т.2. - по делото са налични, като и в днешно съдебно заседание представям план-сметки за процесните периоди 2009г.-2010г.;

Доказателствата поискани по т.3  - представям в днешно съдебно заседание;

По т.4. - относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза - не възразявам.

Моля да се назначи също и съдебно-икономическа експертиза, която да установи каква е точно дължимата сума за ТБО за процесния период.

 

         Съдът към юрисконсулт Б.: Моля да отговорите на някои уточняващи въпроса:

Базата, върху която е изчислена ТБО, коя е?

Юрисконсулт Б.: Базата, върху която е изчислена таксата е отчетната стойност, която е видна от декларациите по чл.17 от ЗМДТ, които са подадени от дружеството, посочена в колона 8 от декларацията. Това е базата.

         Въпрос на СЪДА: Жалбоподателят подавал ли е декларация за това, че няма да ползва имота?

Юрисконсулт Б.: Няма налични декларации по чл.71 подавани от жалбоподателя до общината за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на процесния Акт за установяване на задължения по декларация, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба.

 

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя, съдържащи се в докладваната днес молба на страната, съдът намира тези по т.1.1. и т.1.2. за основателни и същите следва да бъдат уважени след внасяне на дължимата за издаването на два броя удостоверение държавна такса от страна на жалбоподателя.

Доказателственото искане по т.1.3. от молбата, съдът намира за неоснователно, като в тази връзка КОНСТАТИРА, че исканите по тази точка доказателства са налични по делото.

 

Намира за необходимо ответната страна да бъде задължена да представи по делото данъчна оценка на недвижимия имот относима за 2009г. и 2010г., като същата е необходима, за да се направи съпоставката между стойностите на данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

 

По т.1.4. представителят на ответната страна направи уточнение в днешно съдебно заседание, видно от което таксата е определена като за нежилищен имот.

 

По т.2. от молбата съдът КОНСТАТИРА, че част от исканите тук доказателства са налични по делото, касаещи решението на Общински съвет-гр.Несебър за 2009г. за определяне размера на ТБО; решение на Общински съвет-гр.Несебър за 2010г. със същия предмет се представи в днешно съдебно заседание от страна на пълномощника на ответната страна.

 

По т.3. от доказателствените искания - по делото са налични доказателства в претендираната насока, включително и представени в днешно съдебно заседание.

 

По т.4. от доказателствените искания - съдът намира това искане за основателно, доколкото посредством назначаването на техническа експертиза биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, като в тази връзка намира за основателно и направеното днес от пълномощника на ответна страна доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, посредством която да се установи точният размер на публичните задължения на дружеството, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА комплексна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в докладваната днес молба - т.4; както и съдебно-икономическа експертиза, която въз основа на изследването в техническата част да отговори на въпроса: Какъв е размерът на публичните задължения на дружеството-жалбоподател.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя и 100 лева - вносим от ответната Община Несебър.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на жалбоподателя, с което да се снабди с друго такова от електроразпределителното дружество-доставчик на електроенергия в гр.Обзор – „ЕВН-България”, от което да е видно има ли разкрита партида за имота на дружеството и има ли потребление на ел.енергия през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на жалбоподателя, с което да се снабди с друго такова от В и К, от което да е видно има ли разкрита партида за водоснабдяване и канализация на имота на дружеството, както и дали има потребление на вода през процесния период, за който се отнася задължението по акта на Община Несебър.

Съдебните удостоверение да се издадат след внасяне на дължимата за издаването на два броя удостоверения държавна такса от страна на жалбоподателя.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото данъчна оценка на недвижимия имот относима за 2009г. и 2010г., като същата е необходима, за да се направи съпоставката между стойностите на данъчната оценка и отчетната стойност на имота.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.10.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се счита редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: