ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На дванадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Р. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 430 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Б.Т.И., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Затвора Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Р. Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Предявен е иск по ЗОДОВ. С него ищецът претендира обезщетение за причинени неимуществени вреди от действие и бездействие на длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас, които подробно е описал в исковата молба и в допълнителната такава, с която са изправени нередовности.

По делото е постъпил и отговор от ответника, в който отговор същият възразява по допустимостта на иска и изразява становище, респ. за неговата неоснователност и възразява по събирането на поисканите с исковата молба доказателства.

ИЦЕЩЪТ Б.Т.: Поддържам исковата молба, като претендирам обезщетение за неимуществени вреди, общо в размер на 80 лева на ден и съм написал в исковата молба защо претендирам този размер, за период от 05.04.2012 г. до 04.03.2013 г. В момента още съм в Затвора Бургас, но допълнително ще пусна молба за тези четири месеца.

Поддържам и искането си за събиране на гласни доказателства, като моля да допуснете до разпит в качеството на свидетели лицата М.Д.П. и К.Й.С.. Адресите съм посочил в исковата молба.

Поддържам искането си за експертиза, която да извърши проверка и да посочи дали конкретните условия в Затвора Бургас по отношение на площ, в която се намирам и санитарни условия съответстват на минималните изисквания за това, както и такава, която да каже какво е здравословното ми състояние към момента и ако то е влошено, дали това се дължи на условията, в които живея.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Поддържам писмения си отговор и възразявам срещу назначаване на тази експертиза, тъй като тя ще касае период, различен от процесния, и от исковата молба е видно, че ищецът не е представил доказателства, че се е нуждаел от ползване на медицински услуги от затвора. Няма представени такива по делото изобщо.

Представям Правилника за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, издадена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

ПРОКУРОР Д.: Исковата молба намирам за допустима.

По отношение поисканите с нея доказателства, намира същите за допустими, поради което моля да бъдат допуснати.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представения в днешно съдебно заседание Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип, издадена от Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

ДОПУСКА извършването на съдебно-медицинска експертиза, която след като извърши преглед на ищеца даде отговор на въпроса: Какво и здравословното му състояние към момента, какво е било това здравословно състояние, ако е възможна такава констатация, за периода, посочен в исковата молба и ако е налице влошаване на здравословното състояние, дължи ли се това на условията на живот, в които е било поставено лицето за процесния период?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 350 лева, които да се внесат в двумесечен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас от ищецът.

Вещото лице ще бъде определено след внасяне на депозита.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи документ, с който да удостовери при какви условия се е намирал ищецът за претендирания от него период, в които документи да бъдат посочени параметри на помещението, в което същият е изтърпявал наказанието лишаване от свобода, броят на лицата, които изтърпяват заедно с него наказание лишаване от свобода в същото това помещение, наличието на санитарно-хигиенна обезпеченост на помещението. Налице ли е и спазва ли се, ако такава е налице, забрана за тютюнопушене в помещението, извършват ли се периодични медицински прегледи на задържаните лица и ако се извършват такива, да се представи графикът, както и документите, удостоверяващи извършването на медицински регулярни прегледи на ищеца.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата М.Д.П. и К.Й.С.. Същите да се призоват на адресите, посочени в исковата молба на л. 4 от делото.

На основание чл. 75-76 ГПК ОПРЕДЕЛЯ депозит за разноски на допуснатите до разпит свидетели в размер общо на 40 лева, вносими от ищеца по сметка на Административен съд Бургас в двумесечен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че при невнасяне на депозита, допуснатите свидетели няма да бъдат призовани.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.11.2013 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

На ищеца Б.Т.И. да бъде изпратена нарочна призовка с оглед осигуряване присъствието му в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: