ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 20.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети април                                                  две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 430 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.К., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Ц., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ДНСК – гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Г.Д.К. ***, против Заповед № РД-14-135/07.12.2009 година на Заместник-началника на ДНСК – гр. София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Надстройка над двуетажна жилищна сграда”, изпълнена от жалбоподателя в УПИ VІІІ-236, кв. 16 по плана на гр. Несебър – старинна част, с административен адрес: ***.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата.

Ще моля да бъде назначена строително-техническа експертизата, с въпроси, формулирани в нарочна молба, като представям копие за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата.

Моля да премете административната преписка. Други доказателства няма да сочим. Няма да искаме събирането на такива.

Не възразявам по искането за допускане на експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза по въпросите, формулирани в представената в днешно съдебно заседание молба от процесуалния представител на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешно съдебно заседание по сметка на Административен съд – гр. Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза В.Д., която да се уведоми за определението на съда след представяне на доказателства за внесен депозит.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.06.2010 година от 11:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: