ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 42 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Н.К., редовно уведомен, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ - старши специалист Г.И.И. в отдел „ОК“ на Дирекция „УКОРС“ при Община Бургас, редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител юрисконсулт С.Б., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по жалба срещу Принудителна административна мярка, наложена с протокол от 15.12.2017г., от Г.И.И., служител на Община Бургас, с която е разпоредено преместване на паркирал автомобил марка Хонда, рег. № **********.

Административният орган е представил преписката, по която е издаден акта. С молбата за отстраняването на нередовностите на жалбата от 17.01.2018г., жалбоподателят представи наред с подписана молба с нови фактически твърдения, фотоснимки и разпечатки. Ответникът чрез редовно упълномощения юрисконсулт представи писмен отговор.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Запознат съм със становището на ответната страна.

Поддържам жалбата. Представям снимки, от които е видно, че на други автомобили са налагали глоби с фишове. Представям още снимки.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Поддържам писмения отговор от ответника Г.И..

В писмения отговор бях поискала да ми се даде възможност да представя писмени доказателства, поради което в днешно съдебно заседание представям комбинирана скица, както и копие от кадастрален и регулационен план на ж. к. „Славейков“, който е одобрен със заповед от 1988 г., от който е видно каква е широчината на тротоара.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Широчината на тротоара е 3,51 метра, а колата е 3,91 метра, при което до блока в най-добрия случай остават повече от 2 метра. Държа да се запише, че този същият тротоар е възстановен с настилка по програмата за енергийна ефективност на блока и той е част от блока. В писмения отговор на юрисконсулт Б., в т. 2 от доказателствените искания е допусната грешка, като е записано лицето И.Ж.Т., а същият не работи от 5 месеца в ОП „Транспорт“ и е извън страната.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: В бързината съм написала друго лице. В настоящото дело водя за разпит органа, който е наложил ПАМ. 

 

Съдът счита, че Г.И.И. в качеството му на служител на Община Бургас е страна в процеса и орган, който е наложил ПАМ, поради което може да направи изявление.

 

ОТВЕТНИКЪТ Г.И.: На 15.12.2017 г. бяхме на обход в к-с „Славейков“, като в 10.10 часа беше вдигнат автомобил марка „Honda-Jazz“ с рег. №*********, който беше паркиран върху тротоара.  Заемаше целия тротоар и майка с количка не можеше да мине оттам, поради което същият беше репатриран. Работата ми е в целия град. На това място са били паркирани и други автомобили, които са били санкционирани с фиш. Когато не съм бил с паяка, се лепят фишове. Не мога да кажа защо не се вдигат.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства, включително и тези, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Уважаеми г-н председател, желая съдът да отмени наложената ПАМ, която бе наложена с репатриране на МПС, марка „Honda-Jazz“ с регистрационен № *******, тъй като в ЗДвП, в чл. 178е, който е обнародван в ДВ, бр. 37 от 2015 г., където е записано, че се наказва с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. Мотивът ми е, че от 10 години живея на този адрес и от 3 месеца започнаха да вдигат автомобилите, като след подаване на жалбата ми, започнаха да прилагат чл. 178е от ЗдвП.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата на Н.К.. Считам същата за неоснователна. Считаме, че административният акт е правилен и законосъобразен поради спазване на всички законови и регламентирани предпоставки за налагането на ПАМ. В настоящия случай мястото на паркиране на автомобила не е било определено от администрацията, като допустимо да се спира или паркира. Считаме, че е налице разпоредбата на чл. 171, т. 5, б. „б“ - втората хипотеза, където преместването на ППС се извършва без знанието на неговия собственик когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. В настоящия случай считаме, че колата е била пречка и е създавала опасност на инвалиди и майки с колички. Избягвайки колата, която е паркирана на тротоара, те следва да слязат на улицата. Когато паякът види неправилно паркирано ППС, не може да не го премести. Ответникът по жалбата каза в съдебно заседание, че когато са с паяка и видят нарушение налагат ПАМ с репатриране, а когато няма паяк и минават с обикновена кола, се налага глоба.

Моля да потвърдите наложената ПАМ и да ни присъдите юрисконсулстско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.46 часа.

 

    СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: