РЕШЕНИЕ

 

                               552                          дата  30  март 2016г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 10 март 2016 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 42 по описа за 2016 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на С.Х.Г. *** против Решение № 1605 от 19.11.2015год., постановено по НАХД № 4589 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас, с което е потвърдено НП № 8622/28.08.2015г. на заместник-кмета на община Бургас, с което, за нарушение на чл.165, т.1 от ППЗДвП и на основание чл.184, ал.3 от ЗДвП, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на процесуалните правила. Счита, че са налице предпоставки за квалифициране на установеното нарушение като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, които не са взети предвид от първоинстанционния съд. Иска се отмяна на съдебното решение и на издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, мнозинството от настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Въз основа на събраните по делото доказателства, районният съд е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в съставения АУАН, като е приел за установено, че на 23.08.2015г., около 11,50ч., в гр.Бургас, С.Г. е пресякла пътното платно на бул.“Иван Вазов“ в посока от ул.“Александровска“ към ж.п. гарата на гр.Бургас, на около 20 метра от съществуващата пешеходна пътека, с което деяние е нарушила чл.165, т.1 от ППЗДвП. Съдът не е установил допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на НП, ограничаващи правото на защита на соченото за нарушител лице и представляващи формални основания за отмяна на НП. По същество, с оглед събраните по делото доказателства е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние и приемайки, че не са налице предпоставки за квалифицирането му като „маловажен случай“ е потвърдил наказателното постановление с мотив, че подобно поведение на пешеходците застрашава безопасността на движението.

Мнозинството от настоящия съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Безспорно се установява, че на посочената дата и час С.Г., като пешеходец, е пресичала платното за движение, без да ползва маркираната в близост пешеходна пътека, в нарушение на  чл.165, т.1 от ППЗДвП, което обстоятелство кореспондира напълно с показанията на актосъставителя Д. дадени в с.з. пред районния съд и по същество не се оспорва от касатора. Деянието е съставомерно от обективна и  субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната ù отговорност в съответствие с разпоредбата на чл.184, ал.3 от ЗДвП. Законодателят изрично е обявил за наказуемо всяко нарушение на правилата за движение по пътищата, извършено от пешеходец и непопадащо в хипотезата на чл.184, ал.2 от ЗДвП, а степента на обществена опасност е определена посредством предвидената по вид и размер санкция- глоба в размер на 20 лв. Мнозинството от съдиите в настоящия съдебен състав смята, че не може да намери приложение нормата на чл.28 от ЗАНН, предвид конкретно охраняваните обществени отношения, свързани с движението по пътищата и риска от настъпване на пътни инциденти, в случай, че участниците в движението не спазват установените за тях правила.

Поради отсъствие на отменителни основания, решението на Районен съд - Бургас, като правилно, следва да бъде оставено в сила. Ръководен от изложените мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1605 от 19.11.2015год., постановено по НАХД № 4589 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                            ЧЛЕНОВЕ:    

 

            С особено мнение:

            Особено мнение на съдията Павлина Стойчева:     

 

Считам, че оспореното Решение № 1605 от 19.11.2015год., постановено по НАХД № 4589 по описа за 2015г. на Районен съд гр.Бургас следва да бъде отменено, като се отмени и издаденото наказателно постановление поради следните съображения:

Действително, деянието, за което е санкциониран касатора, формално осъществява състава на нарушението по чл.165, т.1 от ППЗДВП, същото е съставомерно и доказано, но поради своята ниска степен на обществена опасност представлява „маловажен случай“ по смисъла на чл.28 от ЗАНН, която разпоредба дава възможност на административнонаказващия орган да освободи нарушителят от административнонаказателна отговорност, ако прецени, че случаят е маловажен. Съгласно препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, за изключване на отговорността, както е по смисъла на чл.28 от с.з., следва да намерят приложение нормите на Наказателния кодекс, като съгласно чл.93, т.9 от кодекса “маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид”. В конкретния случай е общоизвестно, че пътното платно на бул.“Иван Вазов“  в района около Железопътна гара - Бургас беше участък, в който, в продължителен период от време, в т.ч. на процесната дата, се извършваха строително – ремонтни дейности от община Бургас, които по своя характер затрудняваха движението най-вече на пешеходците, като съществуващата на място пешеходна пътека отвеждаше в строителния обект, а оттам – по импровизиран тротоар, ограничен от строителни платна и част от него находящ се под строително скеле, можеха да достигнат до входа на гарата. В тези условия пешеходците са всъщност най-уязвимите участници в движението, т.е налице са обстоятелства, които обективно са възпрепятствали нормалното движение на пешеходците в този участък, поради което считам, че тези фактори могат да се възприемат като смекчаващи отговорността обстоятелства. Няма данни с поведението си касаторът да е създал предпоставки за настъпване на ПТП или да е застрашил по някакъв начин останалите участници в движението поради липса на оживен трафик в почивния ден, както и поради реконструкциите в обхвата на пътните платна, които допълнително ограничаваха движението на автомобили в този участък.  При съвкупната преценка на всички тези съпътстващи нарушението обстоятелства, считам, че то може да се квалифицира като маловажен случай, както поради липсата на вредни последици и разкриващо по-ниска степен на обществена опасност, така и поради наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства. Целите на административнонаказателната отговорност по смисъла на чл. 12 от ЗАНН биха били постигнати в пълна степен, ако лицето бе само писмено предупредено по реда на чл.28, б. а” от ЗАНН, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание.

 

 

                      СЪДИЯ: