ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.03.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети март                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 42 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 14.05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРЕКТ МЕБЕЛ” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се  представлява от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото днес молба от управителя на дружеството-жалбоподател, видно от която уведомява съда, че не е в състояние да се яви в днешно съдебно заседание, поради влошено здравословно състояние. Прави искане да не се дава ход на делото, като алтернативно посочва, че в случай, че съдът даде ход на делото, жалбоподателят поддържа подадената жалба; моли съдът да приеме за безспорно обстоятелството, че протоколът за извършена проверка от 15.03.2013г. не отразява констатации и резултати от извършената проверка на ревизираното дружеството „Корект мебел” ООД; моли също така съдът да задължи данъчната администрация да конкретизира началния момент, от който започва да тече 5-годишният срок предвиден в чл.80, ал.3 от ЗДДС. Поддържа искането си за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпрос конкретно поставен в молбата. Молбата е придружена и с болничен лист, видно от който, на управителя на търговското дружество, е назначен домашно-амбулаторен режим на лечение за периода от 21.03.2015г. до 23.03.2015г. включително.

 

         Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

         Считам, че макар жалбоподателят да няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, с оглед докладваната молба, същият е направил своите искания по събирането на доказателствата, поради което няма пречка да се даде ход на делото.

                  

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, като с оглед докладваната днес молба, видно от която жалбоподателят е направил алтернативно искане да се даде ход на делото, въпреки неговото отсъствие, съдът намира, че процесуалните права на страната не биха били злепоставени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

         По направените с жалбата доказателствени искания:

         Считам за неоснователно искането да бъде изключен от доказателствата по делото протоколът за извършена проверка от 15.03.2013г. Считаме, че така представеният с административната преписка протокол представлява част от събраните в хода на ревизията доказателства и има отношение към предмета на спора. Същият следва да бъде ценен от съда с неговия краен съдебен акт.

         Що се касае до второто искане, считам за недопустимо такова искане от негова страна, а именно администрацията да конкретизира началния момент, от който почва да тече 5-годишния срок предвиден по чл.80, ал.3 от ЗДДС. Считаме, че констатациите в ревизионния акт са на база правилно определен срок, съответно установените задължения за ДДС. Считаме, че по това искане също следва съдът да се произнесе със своя краен съдебен акт.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена в хода на проведената спрямо жалбоподателя ревизия.

 

 

Искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира за основателно, доколкото посредством исканата експертиза биха се установили правнозначими за делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и при необходимост след като посети счетоводството на дружеството-жалбоподател, да отговори на поставения въпрос, съдържащ се в депозираната жалба, който е аналогичен с въпроса поставен в докладваната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от уведомяването.

 

 

Що се касае до другите искания на страната, съдържащи се в докладваната днес молба, касаещи изготвения протокол за проверка от 15.03.2013г., както и касаещи теченето на срока по чл.80, ал.3 от ЗДДС, по тези въпроси съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.06.2015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: