Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1192

 

гр. Бургас, 01 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на пети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 42/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Директор на РД Бургас при Комисия за защита на потребителите, против Решение №1851/14.10.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2761 по описа за 2013 година на Районен съд гр.Бургас. С решението е отменено наказателно постановление №25965/21.03.2013 г., издадено от Директор на РД Бургас при Комисия за защита на потребителите, с което на „Лили-Натали” ЕООД гр. Бургас, за нарушение на чл. 30, ал. 4 от Закона за тютюна и  тютюневите изделия и на на основание чл. 46, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че при постановяване на акта си районният съд неправилно е приложил материалния закон.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител адвокат В., поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалния си представител адвокат К., намира оспорването за неоснователно. Счита за правилна тезата на районния съд за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление, а евентуално излага и аргументи относно приложимост на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас, намира жалбата за основателна. Според него, в нарушение на закона първоинстанционният съд е приел допуснато при издаване на наказателното постановление съществено нарушение на процесуалните правила.

Касационната жалба е допустима. Подадена  е в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е счел, че при издаването му е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, а именно- липса на посочване на изпълнителното деяние на административното нарушение. Намерил е, че по този начин съществено е нарушено правото на защита на санкционираното лице. Отделно е преценил, че нарушението не е доказано по един безспорен и категоричен начин, като е анализирал събраните в хода на първоинстанционното производство, доказателства.

Този състав на съда намира, че оспореният съдебен акт не страда от пороци, които да предпоставят извод за отмяната му.

Действително в наказателното постановление са изложени множество факти, но не е посочено изпълнителното деяние на нарушението.

Разпоредбата на чл. 46 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, която наказващият орган е приложил, предвижда наказание за съхранение, предлагане или продажба в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл. 29, чл.30, ал. 2 и чл. 35а. Следва да се посочи, че наказващият орган е преценил допуснато нарушение по чл. 30, ал. 4 във вр. с ал. 2. Алинея 2 на текста предвижда наказания, идентични с тези по ал. 1 и тогава, когато е допуснато нарушение по чл. 30, ал. 4. Последният текст забранява производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър. В конкретния случай, в магазин, стопанисван от санкционираното лице са били открити заготовки за цигари с филтър. Част от тях са намерени в запечатани картонени кутии, а част – намиращи се до касата. Наказващият орган подробно в наказателното постановление е описал вида и броя на заготовките без обаче да посочи дали приема, че тези заготовки са се произвеждали в магазина или са били предмет на продажба.

Действително самият факт, че заготовките са намерени в магазин може да наведе на евентуално предположение, че същите са били предназначени за продажба или са били предмет на такава. Административнонаказателната отговорност обаче не може да бъде ангажирана въз основа на предположения. Категорично задължение на наказващия орган е да посочи изпълнителното деяние на нарушението, за което налага санкция, защото само тогава санкционираното лице може адекватно да ангажира защитата си.

Тук следва да се посочи и че правилно първоинстанционният съд е отчел липсата на категорични доказателства и по отношение на предположението за продажба. Наказващият орган не е ангажирал такива, въз основа на които да може да се приеме, че намерените в магазина заготовки са били предмет на продажба, каквато именно сделка забранява разпоредбата на чл. 30, ал. 4.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1851/14.10.2013 година, постановено по н.а.х.д. №2761 по описа за 2013 година на Районен съд гр.Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: