ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,09.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На девети април                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александров2

административно дело номер 42 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЛукоил Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено с жалбата пълномощно по делото.

Ответникът началник Митнически пункт „Пристанище Бургас -център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против Решение №7147/26.11.2012г. на началник Митнически пункт „Пристанище Бургас -център”, с което е определено друго тарифно класиране на стоката по митническа декларация, подробно индивидуализарана в обжалвания акт и са определени възникнали митнически задължения и други държавни вземания в общ размер на 105 492,96 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам жалбата. Считам за неправилно направено с обжалвания административен акт тарифно класиране, на основанията посочени в жалбата. Поддържам и доказателствените искания, така както са заявени в жалбата.

Тъй като по делото липсват преводи на документи, съдържащи се в административната преписка, моля съда да задължи ответника да представи такива.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Оспорвам жалбата. Същата е неоснователна, поради което моля да потвърдите издаденото решение на началник Митнически пункт „Пристанище Бургас -център”. Считам, че правилно и с оглед извършената митническа експертиза е извършено ново тарифно класиране на стоката.

По отношение на доказателствените искания, считам искането за допускане на съдебна експертиза за неоснователно. Статута на Централна митническа лаборатория гр.София е определен в чл.27 на ЗМ и е вписана от Агенцията по акредитация и според който Централната митническа лаборатория може да извършва митнически контрол, освен това няма нормативно изискване лаборатория, учредена с акт на Министерски съвет, да бъде акредитирана. Считам, че в митническата лабораторна експертиза са посочени методите, също така и метода по който са изследвани взетите проби между ароматни и неароматни съставки. Единствения метод е по глава 27. В случай, че допуснете извършване на съдебна експертиза, моля същата да отговори и на въпроса:

Да извърши изпитване на процесния продукт съгласно приложение А, от обяснителните бележки към глава 27 на КН (Комбинирана номенклатура).

С оглед извършване ново тарифно класиране на продукта и с оглед притежавания от жалбоподателя лиценз за данъчен склад, в който продукта не е включен, е извършена промяна в посочването в кл.37 от ЕАД.

Моля да ми бъде предоставена възможно да представя преводи на документите.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля преводите да се представят поне 3 дни преди следващото заседание, за да се запознаем с тях.

И с оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствените искания заявявам, че доказателствените искания считам за относими. Намирам, че са необходими специални знания за определяне на продукта и съответно на тарифното класиране.

В българското законодателство няма изискване за акредитация на лабораторията, но такава трябва да има по отношение на методите, които следва да бъдат използвани за анализ на продуктите, които се извършват в съответните лаборатории, ние сме оспорили и техническата компетентност на органа за оценяване, оспорили сме компетентността на митническа лаборатория София и считам, че не са налице поставени правни въпроси по така формулираните доказателствени искания. А искането за експертиза са направени относно акредитацията на лабораторията по отношение на резултатите – твърдим, че Централна митническа лаборатория няма такава акредитация, както и резултатите, оспорваме самата експертиза на тази лаборатория.

Ако той (процесуалния представител на ответника) заяви, че съхраняват продукти от пробите от съответния продукт, експертизата може да се извърши и в двете и части. Ще се произнесем по тяхното искане за експертиза, именно заради това. Ако не, допускането на първата част на въпросите, след което, да се извърши и втората част. Ако няма проба, то няма да има какво да бъде изследвано, както и по въпросите на ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – По всяко ЕАД има проба.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам искането за експертиза в първата част.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Оспорвам исканията по съображенията, които посочих. Поддържам искането към съдебна експертиза по втората част, когато се допусне.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства и допълнителна молба от 28.03.2013г., находяща се на л.115 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.30 от делото

 

По искането за допускане на експертиза съдът счита, че искането за допускането на съдебно-техническа експертиза е допустимо и основателно, касаещо събирането на годни и относими доказателства, но намира, че на поставените въпроси - общо 6 въпроса от л.12 до л.14 вкл., може да отговори едно вещо лице, със специалност инженер-химик. Освен това съдът счита, че не съществува научна област „тарифно класиране на стоките” и в този смисъл такъв тип специалист не следва да се назначава, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като посети митническа лаборатория София, както и като извърши справка при ответника и навсякъде, където е необходимо, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси, общо 6 на брой, на л.12, 13, и14 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими в 7-дневен срок от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице Д.Л., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото заверени копия от надлежен превод на писмените доказателства, които са представени с административната преписка на чужд език.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.06.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се съобщи на вещото лице.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: