ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 12.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 42  по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

         Жалбоподателите С.Д.С., Б.С.К. и Д.С.В. - редовно призовани, не се явяват, не се представляват.

         За ответника - Служба по геодезия картография и кадастър Бургас-редовно призован, не се  явява представител.

         Заинтересованата страна  Р.Н.М. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна М.Р.А. - редовно призована, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна  В.Р.Ц. -  редовно призована, не се явява и не се представлява.

         Заинтересованата страна А.К.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

          Заинтересованата страна М.К.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

В залата се явява адв. Мосинов и адв. Вичева.

 

Съдът запознава адв. Мосинов и адв. Вичева с процесуалните действия извършени до момента.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от процесуалния представител на жалбоподателите, с която се иска заличаване на втория и третия Жалбоподател като страни в производството, конституиране на Д.П. С. като страна в производството в качеството й на съпруга на С.С., както и  допускане на съдебно-техническа експертиза със задачи, които са формулирани в три точки.

 

АДВ. МОСИНОВ: Да се прекрати производството по отношение на втори и трети жалбоподател, поради липса на правен интерес и недопустимост от обжалване. Няма данни за наличие на брак между С.С. и  Д.С. и същата не следва да се конституира.  Експертизата е несъотносима към мотивите на обжалвания административен акт. Въпрос трети е извън предмета на производството развило се пред АГКК.  Заповедта е издадена в изпълнение на съдебно решение.

 

АДВ. ВИЧЕВА: Не възразявам да се прекрати производството по посочените в молбата лица. Възразявам по конституирането на съпругата Динка С., като се присъединявам към казаното от адв. Мосинов, че липсват данни за брак, и същата не е вписана като лице в кадастралния регистър.

Поставените задачи за експертиза са неотносими и моля да не ги допускате.

Моля да приемете приложените като доказателство по делото доказателства приложено в адм. дело № 612/2009 г.

Моля да не допускате експертизата. Моля да приемете административната преписка по делото. Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на процесуалните представители на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като страни в производството Б.С.К. и Д.С. ***.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА И ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 42/2011 г. по отношение на Б.С.К.  с ЕГН: ********** и Д.С.В. с ЕГН: **********.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

По искането за конституиране на Д. П.С. като страна в производството, съдът намира следното:

Поискано е конституиране на лице, за което се твърди, че е съпруга на първия жалбоподател С.С.. Към молбата, а и в делото, не се съдържат доказателства за наличието на сключен граждански брак между жалбоподателя С. и Д.П. С.. Не са представени и доказателства за придобиването на имота, собственик на който е С., съвместно с Г.П.С..

С оглед липсата на доказателства за засягане на правния интерес на Д.П.С. от оспорения административен акт, както и с оглед липсата на доказателства за правна връзка между нея и жалбоподателя С., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за конституиране на Д.П.С. като страна в производството.

 

Съдът констатира, че жалбоподателят С. е собственик на идеална част от имота с идентификатор: 07079.820.492.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. ВИЧЕВА: Кой е собственик на останалата идеална част от имота?

 

АДВ. ВИЧЕВА: Няма вписване към скицата.

 

Съдът счита, че следва да конституира Държавата, чрез Министъра на РРБ като заинтересована страна в производството, с оглед  съдържанието на договор за продажба на недвижим имот ЧДС от 11.12.1997 г. – л. 37 от адм. дело № 612/2009 г., от съдържанието на който са установява, че С.С. е придобил идеални части от недвижим имот идентичен с имота, чиято собственост заявява в настоящото производство от Държавата.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Държавата, чрез МРРБ като страна в производството.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ призовка на конституираната страна МРРБ.

 

По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, съдът приема следното:

Поискано е да бъдат определени границата на имот 07079.820.497, формулирано е искане за установяване на идентичност между  площта  на имота, както е измерена и по документи за собственост, поискано е да бъде установено спазени ли са отстоянията при постройките и границите. След като съпостави искането за допускане на съдебно-техническа експертиза със съдържанието на административната преписка, оспореният акт, както и съдържанието на приложените скици – л. 8, л. 12 от делото, съдът констатира, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза е свързано с установяване на параметрите на имот, който не е обект на оспорената заповед. За имот с този номер не се съдържат никакви данни и в административната преписка по делото. Жалбоподателят не посочва каква е връзката на имота с този идентификатор, с правния спор, поради което не може и да се установи какви обстоятелства ще бъдат доказани чрез допускането и приемането на поисканата съдебно-техническа експертиза.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, формулирано в молба вх. № 3286 от 12.04.2011 г.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3, както и адм. дело № 612/2009 г.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 12.07.2011 г. от 13,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: