ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 01.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На първи март                                           две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 42  по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  13,30 часа се явиха:

         Жалбоподателите С.Д.С., Б.С.К. и Д.С.В. - редовно призовани, се представляват от адв. Вълканова.

         За ответника - Служба по геодезия картография и кадастър Бургас-редовно призован, се явява адв. Вичева – представя пълномощно.

         Заинтересованата страна  Р.Н.М. - редовно призован, се явява лично и с адв. Мосинов.

         Заинтересованата страна М.Р.А. - редовно призована, се явява лично и с адв. Мосинов.

         Заинтересованата страна  В.Р.Ц. -  редовно призована, се представлява от  адв. Мосинов.

         Заинтересованата страна А.К.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

          Заинтересованата страна М.К.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.С., Б.К. и Д.В. против  Заповед № КД-14-02-1760/08.11.2010 г. на Началника на СГКК - Бургас.

 

АДВ. ВАЛКАНОВА: Поддържам жалбата. Представям титул за собственост. Имам искане за експертиза, но моля да ми дадете възможност да формулирам задачите, след като изслушаме становището на процесуалните представители на ответника и заинтересованите страни.

 

АДВ. ВИЧЕВА: Посочените жалбоподатели Б.К. и Д.В. нямат качество на заинтересовани страни, т.к. същите не са вписани като титуляри на правото на собственост по отношение на имот 492, вписан като собственост само на лицето С.Д.С.. В този смисъл, те не са заинтересовани страни в административната преписка във вр. с § 1, т.13 от ПР на ЗКИР и като такива не са били призовавани и не са обосновали свой правен интерес във връзка с депозирането на жалбата.

Оспорвам изцяло жалбата на всички изложени основания за незаконосъобразност на административния акт, който е издаден в законово проведена административна процедура, във връзка с постановено и влязло в сила съдебно решение по адм. дело № 612/2009 г. на Административен съд – гр. Бургас.

Моля да приемете приложената административна преписка. Заявявам във връзка с мотивната част на жалбата, че искането по отношение на неправилно отразяване на имота на жалбоподателите във връзка с имот 491 е недопустимо, т.к. въпросният не е предмет изобщо на оспорената заповед и тази граница не е третирана в административната процедура. Границите, които се променят, са на имот 492, 493 и 508. Спорната граница е към имот 493.

 

АДВ. МОСИНОВ: Считам, че производството следва да бъде оставено без разглеждане и прекратено по отношение на втори и трети жалбоподател. Видно от жалбата, кадастралния регистър и договора,  не се  удостоверяват техни вещни права. Същите, видно от мотивите на заповедта, не са участници в правоотношенията по нейното издаване, нямат доказан правен интерес. Моля да прекратите делото по отношение по тях, или го оставите без движение до доказване на правен интерес. Оспореният административен акт е законосъобразно издаден при условията на обвързана компетентност, като административният орган изпълнява съдебното решение, с което се уважава жалба на тук заинтересованите лица, собственици на имот 493 и съобразно указанията на съда се изменя кадастралната карта по отношение на границите с имот 492 на С.С..

Моля да се изиска и приложи приключилото дело  № 612/2009 г. на Административен съд – гр. Бургас,  по което са и експертизите, които са ползвани при констатиране на незаконосъобразност на кадастралната карта и проекта изготвен въз основа на това заключение и внесен в Агенцията за промяна на кадастралната карта. Със заповедта, извън изменената кадастрална карта, се нанася сграда и се изменя регистър. Жалбоподателите не сочат доказателства нито за недопустимост, нито за незаконосъобразност. Жалбата съдържа спор за права. Експертиза би била допустима само в случай, че се съобразява изменението, с оглед  предишното дело. Правилно административният орган е приложил чл.65, ал. 3, която не изисква подписване на протокола, акта за непълноти и грешки от всички лица.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. ВЪЛКАНОВА: Можете ли да обосновете правен интерес на Б.К. и Д.В.?

 

АДВ. ВЪЛКАНОВА: Ще представя в следващото съдебно заседание доказателства за правен интерес – това са дъщерите на съпругата на С.С., която е починала. Моля да ми се даде срок да формулирам въпроси в писмен вид за допускане на експертиза.

 

Съдът намира, че делото следва да бъде попълнено с доказателства, за да бъде установена коректно фактическата обстановка по спора, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА договор за продажба на недвижим имот ЧДС от 11.12.1997 г.

 

ДА СЕ ИЗИСКА административно дело № 612/2009 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас за прилагане по настоящото дело.

 

УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателите, че не сочат доказателства за правния интерес на втория и третия жалбоподател от оспорването на административния акт.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител адв. Вълканова в срок до следващото съдебно заседание да обоснове правния интерес на жалбоподателите Б.К. и Д.В., като в това съдебно заседание съдът ще се произнесе по възраженията за недопустимост на жалбата относно жалбоподателите Б.К. и Д.В..

 

СЪДЪТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства, в това число и с нарочни писмени молби между съдебните заседания.

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 12.04.2011 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: