Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 340       Година 01.04.2010       Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на единадесети март две хиляди и десета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Вълков

                                             ЧЛЕНОВЕ:1. Павлина Стойчева

                                                                2. Даниела Драгнева

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 42 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, чрез мл.юрисконсулт Б.И.П. против решение № 1633 от 26.11.2009, постановено по н.а.х.д. № 3483 по описа за 2009г. на Районен съд гр.Бургас. Счита обжалваното решение за неправилно и моли да бъде отменено и да се потвърди наказателно постановление № 09.3-711/24.08.2009г.

Ответникът по жалбата – К.Н.Г.,***, редовно уведомена, оспорва жалбата и моли да бъде отхвърлена и да се потвърди обжалваното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 09.3-711/24.08.2009г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушение на чл.44 от Закона за здравето на К.Н. Г.  на основание чл.212, ал.2, във връзка с чл.231 от Закона за здравето е наложено административно  наказание “глоба” в размер на 500 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че наказателното постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като никъде не е посочена датата на извършване на нарушението, а е записан само деня на извършване на проверката. Този пропуск е довел до сериозно накърняване на правото на защита на лицето, който не може да саниран  и е самостоятелно и формално основание за отмяна на наказателното постановление.  Освен това ЦДГ с.Тръстиково, община Камено е детска градина, която е на общинска издръжка и не разполага със самостоятелен бюджет и в изпълнение на предписанията К. Г. в качеството си на директор е уведомила кмета на Общината. Към датата на установяване на неизпълнението на предписанията тя е била в обективна невъзможност да ги изпълни поради липса на финансира от страна на община Камено.   

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

С наказателното постановление № 09.3-711/24.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ гр.Бургас на К.Н. Г. за нарушение на чл.44 от З3, на основание чл.212, ал.2 от ЗЗ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв.. Съгласно чл.44 от ЗЗ физическите и юридическите лица са длъжни да изпълняват задължителните предписания на държавните здравни инспектори и заповедите на органите за държавен здравен контрол, като в чл.212, ал.2 от ЗЗ е предвидена санкция за всеки който не изпълни предписание на органите на държавния здравен контрол.

Настоящата съдебна инстанция не споделя извода на първоинстанционния съд за допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на наказателното постановление. С оглед характера на описаното нарушение, а именно неизпълнение на дадени от служители на РИОКОЗ задължителни предписания в указания срок, няма как да бъде посочена точна дата на извършеното нарушение. В задължителните предписания, съобразно законовите изисквания е посочен срок за тяхното изпълнение, след изтичането на който срок, ако не бъдат изпълнени е налице нарушение на нормата на чл.44 от ЗЗ, за което нарушение в чл.212, ал.2 от същия закон е предвидена санкция. Това е нарушение, което се извършва, чрез бездействие в определен период от време, с начален момент - изтичане на срока в който е следвало да се извърши предписаното действие, поради което няма как да бъде посочена точна дата на нарушението. 

Въпреки изложеното обжалваното решение следва да бъде оставено в сила, тъй като наказателното постановление е незаконосъобразно с оглед посочените от  първоинстанционния съд други мотиви.

В настоящия случая са дадени задължителни предписания от служители на РИОКОЗ Бургас, с които е предписано да се осигури изпълнение на чл.27, ал.1, т.3 от Наредба № 3 на МЗ за здравните изисквания към детските градини, чрез термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия с цел ограничаване разпространението на заразните заболявания сред децата. Отговорността за изпълнение на предписанието е възложена на Директора на ЦДГ, като е определен и срок за изпълнение – 30.05.2009г.. В изпълнение на това предписание на 26.03.2009г. К.Н. Г. е входирала докладна записка до кмета на община Камено. На 29.05.2009г. е сключен договор за пране на спално бельо на пет ЦДГ, включително и на тази в с.Тръстиково. Безспорно е обстоятелството, че детската градина на която е директор К. Г. е на общинска издръжка, поради което с предприетите от нея действия по уведомяване на общината, тя е направил зависещото от нея за изпълнение на дадените предписания. Неизпълнението на произтичащите от предписанията задължения, не би могло да и бъде вменено във вина, с оглед посочените обстоятелства поради което неправилно е била ангажирана нейната отговорност.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1633 от 26.11.2009г. постановено по н.а.х.д. № 3483 по описа за 2009г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

 

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                            

                              2.