О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  418                  от 14.03.2017г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на четиринадесети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 429 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба от П.С.К. ***, която жалба е адресирана до Кмета на Община Карнобат и с нея се оспорва Заповед № РД-25/13.01.2017 год. за премахване на метален гараж, поставен в североизточната част на УПИ ХІІІ-506, кв. 43 по плана на гр. Карнобат.

С оглед обстоятелството, че жалбата е адресирана до Кмета на Община Карнобат, с Разпореждане № 1131/22.02.2017 год., съдията-докладчик е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да заяви, дали желае да оспори Заповед № РД-25/13.01.2017 год. на Кмета на Община Карнобат по съдебен ред и в случай, че желае такова оспорване, то в указания 7-дневен срок следва да внесе по сметка на Административен съд Бургас държавна такса в размер на 10 лева, като в указания срок следва да представи платежен документ, удостоверяващ плащането.

Съобщението е получено на 01.03.2017 год. лично от жалбоподателя П.С.К., видно от приложената по делото разписка за връчване на съобщението. В указания срок (08.03.2017г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е уточнил дали желае да оспори административния акт по съдебен ред, нито е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.К. ***, адресирана до Кмета на Община Карнобат, с която се оспорва Заповед № РД-25/13.01.2017 год. за премахване на метален гараж, поставен в североизточната част на УПИ ХІІІ-506, кв. 43 по плана на гр. Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2017г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: