ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети септември                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 429 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И.Д.Б. и Е.П.Б., редовно уведомени, се явяват лично и с адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 48 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.Г.Б..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ:  Нямаме възражения похода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С.: Нямам възражения по изслушване на вещото.

         Юрисконсулт К.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че експертното заключение е депозирано в канцеларията на съда в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по неговото изслушване, поради което съдът

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Инж.С.Г.Б. - 65г., българска гражданка, вдовица, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТОЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

         Адв.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         Юрисконсулт К.: В отговор на Въпрос № 1, където описвате действащите разпоредби, по-специално тези по ЗУТ, където допълващото застрояване има две възможности да бъде допустимо - или да е предвидено по ПУП или в случай, че не е предвидено - трябва да има издадена скица с виза за него. Въпросът ми е - предвидено ли е по ПУП допълващо застрояване?

        ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. По ПУП е предвидено жилищно застрояване за една сграда, която е два близнака. Допълващото застрояване в този случай е разрешено нормативно, по закон, както съм посочила нормите в заключението, но щом става въпрос за действащия ПУП - не е предвидено.

        Юрисконсулт К.:       Има ли издадена за него скица-виза, след като  не е предвидено по ПУП такова застрояване?

        ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Такава скица не открих в Община Поморие.

        Юрисконсулт К.: Как правите извода, че допълващото застрояване е законово допустимо? Откъде правите този извод?

        ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имам предвид, че е законово допустимо по принцип, след като е предвидено за жилищно строителство. Ако се спазят изискванията, може да има допълващо застрояване. В такъв смисъл са разсъжденията ми.

        Юрисконсулт К.: Това удостоверение за търпимост видяхте ли го?

        ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да и съм го приложила към заключението.

        Юрисконсулт К.: А декларацията за годината на построяване, от която правите извод, че тогава е построен строежа?

        ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложила съм всички документи. Снимала съм ги с апарат, видях и декларацията. Описала съм всички документи, които са приложение по заявлението, с което е искано удостоверението за търпимост.

        Юрисконсулт К.: Нямам други въпроси.

Оспорвам както представеното удостоверение за търпимост, така и декларацията към него, досежно верността й, както и изводът, който вещото лице прави, че строежът е търпим единствено само защото има издадено такова удостоверение. Считам, че не е изследвана търпимостта, а се позовава само на документ, който аз оспорвам.

 

        Адв.С.: Нямам възражение да бъде прието заключението на вещото лице. 

 

          Съдът, като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.Б., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300лв. изцяло от внесения депозит.

 

        Адв.С.: Независимо от това, че вещото лице е приложило екземпляр от удостоверението за търпимост, отделно от това, представям заверено копие и моля да го приемете по делото като доказателство, без да акцентирам върху неговото съдържание. Моля да го приемете по делото заедно с целия доказателствен материал. Видно е, че административната преписка е започнала от 2001г. – 2008г., като и към настоящия момент заповедта не е влязла в сила, с оглед на което моля да бъде приобщено представеното удостоверение за търпимост като доказателство по делото.

 

        Юрисконсулт К.: Във връзка с направеното от мен оспорване както на изводите на вещото лице, така и досежно оспорването на представеното удостоверение за търпимост, считам че същото се позовава на невярна декларация, с невярно съдържание и в тази връзка представям и моля да приемете Констативен акт № 6 от 05.06.2001г., видно от който към месец юни 2001г. строежът не е бил завършен, а е бил „груб строеж“, няма одобрени проекти и няма разрешение за строеж. Заповедта за спиране на строежа, ако е бил завършен, нямаше да бъде издадена. Представям и  и становище на главния архитект на Община Поморие относно възможността за узаконяване на строежа от месец август 2001г.

 

        Адв.С.: Моля да не бъдат приети по делото представените днес доказателства. Въпросът по отношение на момента на застрояване беше изчистен в предходно съдебно заседание, като ответната страна се представляваше от юрисконсулт Д.. Видно от съдържанието на предходния протокол по делото, твърденията и съображенията по отношение годината на построяване бяха подробно изложени. Това дали е в груб строеж или не, също бе предмет на анализ в предходно съдебно заседание. Очевидно към месец юни 2001г. компетентният административен орган е намерил за необходимо да спре строежа с оглед на етапа, в който се намира. Изрично в заповедта е посочено, че покривът, конфигурацията, външните характеристики на сградата са завършени. Отделно от това изложих съображение, че в този си вид строежът е бил няколко месеца. Това, че юни месец е установено, считам, че фактите и обстоятелствата, които са установени с този констативен акт биха били същите дори и към 2005-2006г., като се дистанцирам от това, че строежът е бил в същия вид, правя аналогия с момента на изграждане съобразно данните в административната преписка.

Това, че месец юни 2001г. са отишли на проверка, не означава, че тогава е бил построен, а това, че тогава вече е бил извършен строежа. Затова моля тези доказателства да не бъдат приети.

        В заповедта за спиране на строителството също е посочен завършеният вид на сградата. А нещо повече, в тази връзка, предвид изслушването на вещото лице по отношение на ПУП-а, това доказателство не възразявам да бъде прието, както заповедта за спиране, защото към 2001г. административното производство е започнало не по отношение на незаконен строеж, който е в противоречие на ПУП, а точно обратното - със заповед за спиране по реда на чл.224 от ЗУТ по тогавашната му редакция, от което производство е видно в кои случаи се спира и при изпълнението на кои условия следва да продължи строежа. Като успоредно с това, чл.225, ал.1, т.1 от ЗУТ гласи, че незаконен строеж представлява строеж изпълнен в противоречие на ПУП. Към 2001г. строежът не е изпълнен като незаконен, а само е спрян с дадени указания.

В тази връзка оспорваме възражението на процесуалния представител на ответника, че строежът не съответства на ПУП.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола в техните изложения, като по отношение на тяхната относимост съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.СОЛИНОКОВ: Моля да отмените оспорвания от нас административен акт. Считам същият изцяло незаконосъобразен.

Моля да ни дадете срок за писмени бележки и ни присъдите направените разноски по делото.

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да оставите в сила оспорената заповед. Считам, че при взимане на решението не следва да се има предвид и оспореното представено в днешно съдебно заседание удостоверение за търпимост на строежа. Както административният орган, така и в съдебното производство на самостоятелно основание следва да се изследва търпимостта на даден строеж. По делото се съдържат достатъчно писмени доказателства, включително и такива на официален административен орган опровергаващи декларираното, че сградите са построени към 15.01.2001г., както и това, че строежът е търпим дори да не е предвиден с действащото сградоустройство. За същия е следвало да се издаде скица с виза за проектиране, както и многократно жалбоподателите са имали възможност в един по-късен момент да изследват възможността за узаконяването му, но не са сторили това видно от становището на главния архитект.

Считам, че заповедта на началника е правилна и законосъобразна. Безспорно е налице незаконен строеж и моля да я оставите в сила и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ дава на пълномощника на жалбоподателите 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: