ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 09.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети май                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 429 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И.Д.Б. и Е.П.Б., редовно уведомени, не се явяват. Представляват се от  адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 48 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., представя днес пълномощно.

        

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Нямам възражения административната преписка да бъде приета по делото.

В днешно съдебно заседание правя доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, задачите за която представям в нарочна молба, с копие за ответната страна.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка.

По отношение доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза оспорвам поставеният трети въпрос, като считам същият за правен. По отношение на първи и втори въпроси не възразявам да бъдат допуснати.

 

         СЪДЪТ към адв.С.: За да бъде възможно вещото лице да отговори на въпросите по т.1, както и по т.3 от молбата, можем ли да уточним периода на изграждане на строежа, за да вземе предвид вещото лице съответно действащите към този период разпоредби.

 

Адв.С.: В тази връзка моля да ми се даде възможност в следващото съдебно заседание да представя нарочна заверена декларация за годината на извършване на строежа, ако счетете, че тя може да  послужи като доказателство в рамките на настоящото дело за момента на извършване на строежа или пък в случай, че прецените, че същата тази декларация би следвало да бъде представена в някакъв срок спрямо днешното съдебно заседание. Доверителите ми не са в рамките на града тази седмица и оригиналът на декларацията е в тях, затова не мога да я представя.

Ако съдът прецени, мога да я представя с нарочна молба и да се ползва от вещото лице.

 

Юрисконсулт Д.: Смятам, че представянето на декларацията в настоящото съдебно производство не би довело до правните последици да бъде установено извършването на строежа, тъй като тези декларации следва да се приобщават като доказателство в самото административно производство, а не едва в съдебна фаза по оспорване на издадения административен акт. В преписката има данни за годината на извършване на строежа и това е видно от становището на главния архитект по отношение на възможността за узаконяване и съставените констативни актове на общината, като тогава е бил на етап груб строеж, т.е. по време на строителството. По нашите констатации строежът е извършен през 2001г. Този е възможно най-ранния момент, за който са налични писмени доказателства.

 

         Адв.С.: Видно е от процесната заповед, че първият констативен акт датира към месец юни 2001г. От съдържанието на заповедта също така е видно, че строежът е напълно завършен. Дали или не има някаква степен на завършеност, това е отделен въпрос. Факт е през месец юни 2001г, че той е бил там. От самото състояние на строежа е видно, че той е могъл да бъде изпълнен шест месеца или една година по-рано от 2001г. Единствено фактът на констатацията говори за месец юни 2001г., тъй като тогава работна група от общината или РДНСК е установила наличието му.

В тази връзка моля да ми се даде възможност да осигуря присъствието на моите доверители в следващото съдебно заседание и като допълнително пояснение за момента на извършване на изграждането те лично могат да изяснят това.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства,  както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане на адв.С., поддържано в днешно съдебно заседание за назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът счете същото за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства и извърши оглед на място на процесния строеж да отговори на поставените от жалбоподателите въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

При отговорите на въпросите, касаещи констатации свързани с момента на изграждане на процесния строеж, вещото лице следва да съобрази наличните по делото доказателства, които сочат като възможен период на изграждане месец юни 2001г.

В случай, че по делото се съберат допълнително доказателства относно различен период на изграждане, по делото би могла да бъде назначена допълнителна експертиза, която да съобрази този различен период.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.С.Б. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 12.09.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: