ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 429 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Н.Н.И. не се явява, редовно уведомена. За нея - адвокат Н., надлежно упълномощена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.Н.И. против ревизионен акт № Р-02-1400961-091-01/01.12.2014г., потвърден изцяло с решение №53/11.02.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Н.- Поддържам жалбата на доверителя ми. Имам искане за допускане на експертиза, с въпроси, посочени в нарочна молба, която представям с копие за ответника.

Юрисконсулт Т.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства, представени с административната преписка. Няма да сочим други доказателства. Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с така формулираните въпроси.

 

СЪДЪТ намира приложените към преписката писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира за основателно, с оглед поставените задачи и счита, че същото ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Ж.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.09.2015г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице Ж., след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: