ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 429 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Анданте” ЕООД се явява адвокат В..

За ответника- началник на отдел МДТ към община Несебър се явява юрисконсулт Н..

Явяват се вещите лица З.А. и С.А..

 

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещите лица, както следва:

З.Ч.А., 73г., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

С.В.А., 52г., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице А. – Представила съм заключение и снимков материал, които поддържам.

Вещото лице А., на въпроси на адвокат В.: Имотът е незастроен, от стара почивна база го дели улицата. Точно до имота няма площадка за контейнери на този имот. Проследила съм пътя от Слънчев бряг до гр.Обзор, отклонението за имота, и се оказа, че има няколко контейнера в едноетажни вилни сгради. Пътят е стар, тъй като е обслужвал почивната станция, която е в близост с процесния имот.

Юрисконсулт Н.- Нямам мвъпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 180 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Вещото лице А.- Поддържам заключението, което съм представила, като в отговора на въпрос №2 съм допуснала техническа грешка в кадастралние номера на имота. Посочени са грешно последните цифри на имотите, които следва да се четат 129, вместо 269 и площта е 1630 м., вместо 683. Всичко останало е така.

 

Вещото лице А., на въпроси на адвокат В.: Данните и описаното в заключението са само за посочения имот.

Юрисконсулт Н.- Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, платимо от внесения депозит

 

Адвокат В. – Нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Н. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат В. - Моля да уважите жалбата и отмените като незаконосъобразен оспорения АУЗД. Представям писмени бележки с копие за ответната страна и списък на разноски, които моля да ни бъдат присъдени.

Юрисконсулт Н. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите акта на директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, като моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответната страна 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: