ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми май                                                  две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 429 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „БЕРИЛ” ООД, представлявано от Р.Е., редовно уведомен, не се явява управителя. За него – адв. П. и адв. М., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

         В съдебна зала се явява вещото лице И.Б..

 

По хода на делото:

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

            АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

            СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

         И.П.Б. –българка, български гражданин, специалист по геодезия, картография и фотограметрия, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение със скици и извадки, които поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. П.: Одобреният ТУП на с. Маринка с определянето на процесния терен като земеделска земя със забрана за промяна предназначението и строителство, отговаря ли, продиктувана ли е тази забрана от ЗУЧК и ЗОЗЗ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ЗОЗЗ съм отразила, че няма член, в който да се сочи кои категории могат да бъдат засегнати от абсолютна забрана и промяна на предназначението. Това става с одобрен ТУП и ПУП съгласно предвижданията.

         АДВ. П.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: Има ли изготвен ОУП към момента?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм проверявала, защото има ОУП на Община Бургас. В това изменение на ТУП се включват трите села – с. Димчево, с. Маринка и с. Твърдица. С това изменение землищата им се присъединяват към землището на гр. Бургас.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

         Съдът поради липсата на въпроси към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението, като на вещото лице бъде изплатено възнаграждение в размер на 200 лв., платими от внесения депозит и  съобразно представена справка-декларация.

 

         АДВ. П.: Нямам доказателствени искания.

         АДВ. М.: Нямам доказателствени искания, но не са представени изисканите в предходно съдебно заседание с нарочно определение на съдебния състав преписи от удостоверение за авторството на лицето, изготвило извлечението от ТУП на Община Бургас в частта, касаеща териториите, заети от кариера „Крушака”, в землището на с. Маринка. Така постановеното не е изпълнено. Държим да бъде установено в крайна сметка налице ли е ОУП, евентуално от кога, същия действа ли, тъй като този въпрос касае възражението на общината.

 

         Съдът като констатира, че негово разпореждане от 27.03.2013 г. не е изпълнено към настоящия момент намира, че следва да изпрати повторно такова до Община Бургас, като укаже изрично, че по настоящото дело на стр. 463 е представено графично изображение на спорната кариера „Крушака” ведно с околни терени, но не е указано извадка от какъв план е това графично изображение не по-късно от 7 дни преди датата на следващо съдебно заседание. 

Съдът ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас да представи надлежно извлечение касаещо описаната кариера ведно с околния терен – землището на с. Маринка от действащ ОУП, ТУП с отразяване акта по приемането му и датата от която същия е действащ, както и длъжностното лице изготвило съответното извлечение. При неизпълнение за пореден път на така даденото указание, съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА З.Г. – Директор на дирекция получила призовка с указания от дата 08.04.2013 г. че за забавяне производството по настоящото дело ще наложи на същата глоба в размер от 300-1200 лв. на основание чл. 91, ал. 2 вр. с чл. 89 от ГПК вр. чл. 144 от АПК.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано, а делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

       О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.05.2013 г. – 16,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

         Да се изпрати предупреждението до длъжностното лице с искането за посочените доказателства.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: