ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 27.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми март                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 429 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „БЕРИЛ” ООД, представлявано от Р. Е., редовно уведомен, не се явява управителя. За него – адв. П. и адв. М., надлежно упълномощени, с представени пълномощни в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

            АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът като взе предвид обстоятелството, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА жалбата на „БЕРИЛ” ООД, представлявано от управителя Р. Е. против Решение № БС-42-ПР/29.09.2012 г., с което е прекратена процедурата по оценка на въздействието на околната среда на директора на РИОСВ гр. Бургас, което решение е потвърдено с Решение № 331/28.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

         УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи наличие на обстоятелства законово определени, които се явяват основание за прекратяване на откритото производство по ОВОС.

 

         АДВ. П.: Поддържам жалбата.

         АДВ. М.: Поддържам жалбата.

 

         АДВ. П.: Представям Удостоверение за търговско откритие № 0373/29.08.2008 г. за процесния терен за откритите залежи - подземни богатства и за включването на този терен в регистъра.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза със задача, посочена в нарочна писмена молба, която представям.

         Отговорът на този въпрос е от съществено значение да бъде изяснено основанието за наложената забрана за промяна на предназначението на процесния терен, в одобрения ПУП от Община Бургас.

         АДВ. М.: Присъединявам се към казаното от колегата. Моля да бъде изискана административната преписка от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с отпочване и провеждане на процедурата и сключване на концесионен договор. Считам, че същата преписка е относима към настоящия спор и от нея ще се види какви са били действията на доверителите ми във връзка с провеждане на концесионната процедура и по отношение на точно този имот.

Моля също така да допуснете съдебно-икономическа експертиза  със специалист по ОВОС, който след проверка на цялата документация по делото и оглед на място да даде отговор на въпроса:

1.Отговарят ли фактическите твърдения в решението на ОВОС с обективните такива?

 

         Съдът като взе предвид доказателствените искания на страните на първо място счита, че следва да приеме представената административна преписка. Относимо е към предмета на спора и Удостоверение за търговско откритие № 0373/29.08.2008 г., както и доказателственото искане за назначаване на експертиза, която да отговори на въпроса:

1.Попада ли в категориите за забрана промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи процесния имот - находище предвид категорията и местоположението му и с оглед особените изисквания на ЗУЧК?

         На следващо място: вещото лице следва да отговори и на въпроса:

2.Какво е предназначението на земите под които се намира процесното находище към момента на откриване на производството по оценка по ОВОС, както и към настоящия момент?

         Що се отнася до административната преписка по предоставяне право на концесия върху същия имот, както и що се отнася до искането за назначаване на съдебно-икономическа експертиза доколкото настоящото производство не касае проверка на окончателен административен акт по Оценка въздействието на околната среда, а следва единствено да провери наличието или съответно липсата на предпоставки за прекратяване на това производство, съдът намира горните въпроси за касаещи въпроса по същество, поради което същите нямат отношение към настоящия предмет на спора и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното Удостоверение за търговско откритие № 0373/29.08.2008 г. и административната преписка представена от административния орган.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок считано от днес за внасяне на депозит от жалбоподателя, в размер на 200 лв.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице И.Б..

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за представяне на административната преписка по предоставяне на концесия върху находището „Крушака”, в землището на с. Маринка, както и за назначаване на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на посочените по-горе въпроси.

 

         Съдът ДОКЛАДВА изискано служебно от Община Бургас извлечение от ОУП и ТУП на землището на с. Маринка и констатира, че в така представеното извлечение на първо място не е уточнено от кой от плановете действащи на територията на Община Бургас е.

На следващо място: липсва автор изготвил преписа, както и реквизитите удостоверяващи обстоятелството, че така представеното копие е част от конкретно действащ към настоящия момент ОУП на територията на Община Бургас, поради което и с оглед изложените по-горе обстоятелства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИЕМА така представеното писмено доказателство от Община Бургас.

         ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас не по-късно от 7 дни преди датата на следващо съдебно заседание по делото да бъде представен надлежен препис с удостоверение за авторството на лицето изготвило същия от ТУП на Община Бургас в частта, касаеща териториите заети от кариера „Крушака”, в землището на с. Маринка, както и извлечение от ОУП на Община Бургас в частта, касаеща териториите заети от кариера „Крушака”, в землището на с. Маринка.

         Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че делото не следва да бъде приключвано, а да бъде отложено за друга дата, поради което и воден от горното

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.05.2013 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: