РЕШЕНИЕ

 

        691                               дата 09 май 2012 год.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание 12 април 2012 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:         1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА 

 

            Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 429 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Мусти 83” ЕООД, с.Малка поляна с ЕИК 200383554, представлявано от управителя М.Ю. против Решение № 240/31.01.2012г. постановено по НАХД № 3514/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 32806-О-0019962/12.05.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което, на „Мусти 83” ЕООД, на основание чл.181 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът счита, че съдът не е съобразил пропуска на административнонаказващия орган да приложи нормата на чл.28 от ЗАНН, като излага доводи за маловажност на установеното нарушение. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на съдебното решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество, е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

 Бургаският районен съд на основание събраните по делото е приел за установено, че при извършена проверка от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас е констатирано, че касационният жалбоподател „Мусти 83” ЕООД, като задължено лице е бездействал и в предвидения от закона срок (до 14-то число на месеца, следващ данъчния период) не е подал справка-декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, отнасящи се за данъчен период м.април 2010год., в нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС. За констатираното нарушение, по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН, на 10.08.2010 год. е съставен АУАН с бланков №0019962. Съдържащите се в акта фактически констатации са възпроизведени и в обстоятелствената част на издаденото в последствие наказателно постановление № 32806-О-0019962 от 12.05.2011год., с което, на основание чл.181 от ЗДДС, дружеството е санкционирано за това, че като „задължено лице не е подало в законоустановения срок – информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител по ЗДДС”. Районният съд по същество е приел, че касаторът, като адресат на императивната разпоредба на чл.125, ал.5 от ЗДДС, с бездействието си и с неполагането на дължимата грижа и организация, е осъществил състава на вмененото му нарушение и това е безспорно доказано.  Съдът е преценил, че в хода на административнонаказателната процедура не са допуснати съществени процесуални нарушения, обсъдил е възраженията на жалбоподателя, намерил е същите за неоснователни, поради което потвърдил издаденото НП.

Решението е правилно.

По същество касационният жалбоподател не оспорва допуснатото от него нарушение и не отрича, че в предвидения от закона срок  - до 14.05.2010год. не е подал в ТД на НАП – Бургас информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, отнасяща се до данъчен период м.април 2010год. Нормата на чл.125, ал.3 от ЗДДС предвижда задължение за регистрираното лице да подава заедно със справка-декларацията по ал. 1 и информация от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период. След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС, то е длъжно да подава информация от отчетните регистри по реда на чл.125, ал.3 от ЗДДС, в сроковете по ал.5 на същия текст, без значение дали е осъществявало дейност или не. Със своето бездействие задълженото лице не е изпълнило вмененото му задължение и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.181 от ЗДДС, съгласно която разпоредба Регистрирано лице, което не подаде информация от отчетните регистри или подаде информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.”

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което съдът намира изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. За съставомерността на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност, в каквато насока е депозираното пред Районния съд становище, като необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е  лицето да е надлежно регистрирано и да не е заличено към момента на  отчетния период (дружеството е дерегистрирано с Акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС № 020990900004848/18.08.2009год., счетен за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК на 17.09.2010год., която дата следва да се счита и за дата на дерегистрацията, т.е. към отчетния период субектът е надлежно регистриран).

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240/31.01.2012г. постановено по НАХД № 3514/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

        2.