ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 16.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети февруари                                две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  429  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  12,50 часа се явиха:

 

Молителят - ПП СДС Клуб Несебър - редовно призован, се представлява от адв. Т.Е.-преупълномощен от адв. В.Ч..

Ответникът – заместник-кмет на Община Несебър - редовно призован, се представлява от юк. Р. – представя пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на ПП СДС против заповед № 12 от 11.01.2010 г. на заместник-кмета на община Несебър.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и постъпилото искане с правно основание чл. 166, ал. 2 от АПК.

 

АДВ. Е.: Поддържам жалбата и искането за спиране. Моля да допуснете до разпит като свидетел Г.К., който макар и формално да е подписал жалбата, не е страна в производството.

Ако сметнете това искане за недопустимо, моля, да допуснете неговите обяснения по реда на Раздел ІІІ от ГПК.

 

ЮК. Р.: Оспорваме искането за спиране, като считаме същото за неоснователно. Моля да приемете като доказателство заповед № 1 от 05.01.2010 г. на кмета на община Несебър, с която от периода 08.01.2010 г. до 22.01.2010 г.изпълняващ длъжността кмет на община Несебър е  И.С.Г.

Относно искането за разпит на свидетел считам, че същото е недопустимо. Ако г-н К. не е представляващ СДС, то тогава липсва жалба, ако същият е представляващ – то това, което е имал да изложи като твърдение е можел да го направи в жалбата.  Допускането му като свидетел и допускането за даване на писмени обяснения от него, считам за недопустими.

 

ВЪПРОС  НА СЪДА КЪМ АДВ. Е.: В качеството си на процесуален представител на ПП СДС, потвърждавате ли действията на Г.К. по оспорване на процесната заповед?

 

ОТГОВОР НА АДВ. Е.:  Да, потвърждавам ги.

 

С оглед становищата на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 от делото.

ДОПУСКА до разпит присъстващия в залата Г.Д. К.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

Г.Д.К. – 55  години, български гражданин, с висше образование, семеен, неосъждан, в момента работи в отдел „Продажби” в хотел  „Маджестик” в КК Слънчев Бряг, в СДС е председател на общинската организация  на СДС Несебър. Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Е. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.

 

ВЪПРОС: В жалбата са изложени аргументи, обосноваващи искането за спиране на въпросната заповед от изпълняващия длъжността кмет на община Несебър,  ако това искане не бъде уважено, какви биха били последиците в чисто тясно политическо отношение, относно самата партия и в обществено значение, тъй като партията е ангажирана и с обществени функции? Провежда ли ПП СДС Несебър редовно сбирки и в какъв интензитет и цел?

ОТГОВОР: Всяка една партия има вътрешнопартиен живот поддържа контакти с всички свои членове, като ден понеделник е денят, в който се събира общинският съвет, това е ръководството на общинската организация. Тези сбирки се провеждат в клуба.

 

ВЪПРОС: Какви са решенията, които се вземат на тези сбирки и доколко са важни за общинската администрация на партията?

ОТГОВОР: На тези сбирки първо се запознаваме с материалите, които пристигат от София, тъй като там се провеждат национални съвети и се вземат решения, касаещи цялата страна. В Бургас се провеждат областни съвети, където пращаме делегат и след това се събират членовете и ръководството, за да се запознаят с решенията, взети на областния съвет.  Провеждат се срещи и с наши симпатизанти. Ако има някой да изрази оплакване, примерно за невърнати земи, ние придвижваме тези жалби, за да почувстват хората закрила. Ако се закрие клуба ние ще трябва да се събираме в съседно помещение, или кафене.

ВЪПРОС: Вие споменахте, че освен тясно политическа дейност в този клуб се провеждат и функции свързани с обществена дейност на територията на общината. По какъв начин този клуб обслужва подобни обществени интереси?

ОТГОВОР: Когато се събираме нашите сбирки са отворени, като единствено за вътрешнопартийни решения се затваря клуба. Използва се и за наши симпатизанти. Когато идват депутати каним гостите там, като го използваме за място за сбирки. Ако ни се отнеме клуба, тези сбирки няма да може да се провеждат.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Р. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К..

 

ВЪПРОС: Казахте, че всеки понеделник се събира общинското ръководство на СДС. От колко човека се състои това ръководство?

ОТГОВОР:  От  пет човека.

ВЪПРОС: Казахте, че идват граждани, които си поставят проблемите. Вие как ги решавате техните проблеми?

ОТГОВОР: Сигнализираме нашата общинска организация, тъй като ние нямаме представителство в общински съвет Несебър и съответно тези сигнали се подават в областното ръководство на ПП в Бургас и се насочват към ресора на депутатите и даваме отговор на гражданите.

ВЪПРОС:  Моля дайте пример?

ОТГОВОР:  Най-вече проблемите са по невърнати земи в Равда и др.

ВЪПРОС:  Имате ли дневен ред на заседанията?

ОТГОВОР: Обикновено имаме дневен ред, но когато нямаме нещо спуснато от организацията, тогава се събираме всеки понеделник.

ВЪПРОС: Приемате ли определени решения за определени действия?

ОТГОВОР:  Когато има такива подадени въпроси, се взема решение.

ВЪПРОС:  Как се обективират?

ОТГОВОР:  Имаме си секретар, който ги формулира върху хартия.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ К.:

 

ВЪПРОС: Общинската организация на СДС в Несебър има ли друго помещение, предоставено от общината?

ОТГОВОР:  Не.

ВЪПРОС: Върху клуба, който се ползва и за кафене има ли някакви знаци, които да обозначават, че това е помещение, използвано от СДС?

ОТГОВОР: Да. От изток има голям плакат, малко по-голям от бюрото на съдията, откъм страната на ул. „Гоце Делчев”. Когато имаме кампании, винаги в клуба има агитационни материали.

ВЪПРОС:  Вътре в самото помещение има ли обособена част, която се ползва единствено от СДС – помещение, където да държите инвентар, или нещо подобно?

ОТГОВОР: Имаме обособено /правихме ремонт преди година и половина/ и тази част от помещението е оформена като вътрешна ниша, но не се затваря, а е оградена единствено със завеси, и когато отидем се събираме вътре. Отделно имаме уговорка при мероприятие помещението да бъде само на наше разположение.

ВЪПРОС:  С кой имате уговорка?

ОТГОВОР:  С момчетата, които работят вътре.

ВЪПРОС: Бихте ли уточнили кои момчета – персонала, „Алюр-С”ЕООД, или „Евробилдинг Инженеринг” ООД?

ОТГОВОР: Имам договор за съвместна дейност с „Евробилдинг Инженеринг”ООД. Уговорката е с М.Д., който е представителя на „Евробилдинг Инженеринг”ООД.

ВЪПРОС:  Колко често ви гостуват лица, за които е необходимо да извършвате, или да правите такива сбирки в клуба – така наречените „гости”?

ОТГОВОР: Най-често идват гости, когато има кампания, парламентарни, местни избори. Канили сме гости от общинското ръководство. Един от нашите членове е член на Националния съвет на СДС .

ВЪПРОС НА ЮК. Р.: Представляващият „Евробилдинг Инженеринг”ООД Мартин Дяков има ли ключ за помещението и може ли да влезе без Ваше присъствие?

ОТГОВОР:  Да.

 

Предвид установените обстоятелства по искането за спиране изпълнението на оспорената заповед, съдът намира следното:

За да се спре изпълнението на оспорената заповед, жалбоподателят следва да докаже, че правните последици от нея ще му причинят значителна, или трудно поправима вреда, в какъвто смисъл е разпоредбата на чл.166, ал. 2 от АПК.

В случая от разпита на допуснатия свидетел К. съдът установява, че общинското ръководство на СДС Несебър се състои от пет човека, които се събират периодично всеки понеделник, за да осъществяват партийната си дейност.

Общинското ръководство на СДС в Несебър използва обособена част от помещението единствено за партийните си цели. В тази част от помещението се осъществява оперативното ръководство на партийната организация, а за нуждите на партията във връзка с посещения на гости, или срещи със симпатизанти и редови членове, помещението би следвало да се затваря и се използва единствено за нуждите на СДС Несебър.

Въпреки, че от разпита на свидетеля К. е невъзможно да се установи честотата на срещите на партийното ръководство с обикновените членове, или пък с гостуващи представители на ПП, или трети лица, съдът намира, че правата и законните интереси на ПП СДС ще бъдат засегнати при предварителното изпълнение на оспорената заповед. ПП СДС не е представена в Общински съвет Несебър, но съдът намира, че политическото влияние на една партия не следва да бъде определяно в зависимост от броя на общинските съветници, които партията е излъчила в общинския съвет на последните местни избори.

Съдът намира, че изпълнението на заповедта, преди произнасяне с решение в хода на съдебното оспорване, ще затрудни в значителна степен общуването на привържениците на ПП СДС с ръководството, с гостуващи представители на централната структура на партията, както и контактите на местното партийно ръководство с други политически субекти и техните представители.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на заповед № 12 от 11.01.2010 г. на заместник-кмета на община Несебър.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ:

 

Съдът намира, че оспорването е изяснено от фактическа страна.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. Е.: По съществото на оспорването ще сочите ли други доказателства?

 

АДВ. Е.: Нямам доказателствени искания.

ЮК.Р.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, тъй като приложената административна преписка и разпита на допуснатия в днешното съдебно заседание свидетел в достатъчна степен разкриват обстоятелствата, при които е издадена оспорената заповед.

 Затова, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ.Е.: Моля въз основа на изразените в жалбата аргументи да отмените заповед № 12 от 11.01.2010 г. на зам.-кмета на община Несебър, като незаконосъобразна. Придържаме се изцяло към изложеното в жалбата. Моля с решението да уважите нашите искания.

 

ЮК. Р.: От събраните по делото доказателства, а именно Договор за съвместна дейност и разпита на свидетеля, безспорно се установи, че помещението, предоставено на ПП СДС не се използва по предназначение. Това е така по следните причини:

Видно от съдържанието от договора за съвместна дейност, макар и същият да  е наименован така, от правата и задълженията описани в него е видно, че се касае за договор за наем. Това е така, тъй като съгласно т. 6.2.5. от същия задължението на втория длъжник е да заплаща сумата от 700 лв., вкл. да поема дължимите суми за ток, вода и други консумативи. По определение съвместната дейност е форма, при която две или повече лица обединяват усилията си за постигане на определени цели, като и в печалбите и в разходите страните участват съразмерно. Няма как едната страна да получава дивиденти, а другата да поема задълженията. Това не е договор за съвместна дейност.

Освен гореизложеното, от показанията на разпитания свидетел се установява, че общинското ръководство заседава в понеделник, в останалите дни на седмицата липсват представители, обособеният кът е отделен със завеса. Втората срана по така наречения договор за съвместна дейност, за която няма доказателства да е член на СДС, имам предвид представляващия дружеството, има ключ и може по всяко време да влезе. Ако в този кът със завеса се съхраняват писмени документи, свързани с дейността на ПП, то същите са общодостъпни. Съгласно чл. 22 от Закона за политическите партии, същите не могат да извършват стопанска дейност. Единственото изключение, което може и да формира приходи за ПП е упоменато в чл.23, т. 6 от ЗПП. 

По изложените причини считам, че е безспорно установено, че предоставеното помещение не се използва по предназначение, поради което обжалваната заповед е законосъобразна, от което следва, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,10  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: