Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 761             Година 19.04.2018        Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Кристина Линова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 428 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от С.П.М. *** против решение № 58  постановено на 12.01.2018г. по н.а.х.д. № 4355 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас. Съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно.  Не споделя мотивите на съда обосновали потвърждаване на наказателното постановление, като счита, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение. С жалбата се иска отмяна на съдебното решение и на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 17-0769-002324/05.07.2017г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, на касатора кумулативно са наложени административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. За да постанови решението си, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита на нарушителя, като акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи и съдържат всички реквизити, предвидени в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е приел, че установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства, като по безспорен начин се установява, че на посочената дата и час С.М. е управлявал МПС със скорост от 170 км./ч. в пътен участък, където максимално допустимата скорост за движение е 90 км/ч., въведена с пътен знак, поради което е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП. Съдът е преценил, че правилно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, като наложените наказания са определени в законоустановените размери.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от него мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Нарушението за което е ангажирана отговорността на лицето и за което е издадено наказателното постановление, касае превишаване на разрешената скорост, която е установена с пътен знак В-26, в какъвто смисъл е текста на посочената като нарушена разпоредба на чл.21, ал.2 от ЗДвП. От събраните в хода на производството доказателства се установява съставомерността на констатираното нарушение, тъй като автомобила който е управлявал касаторът „БМВ Х5“ с рег.№ А 5750 МС, е заснет при движение със скорост от 170км/ч, от система за видеоконтрол „TFR1-M” № 542, фабричен номер 644/14, като е отчетена и допустимата грешка от 3% при измерване на скоростта, което не се оспорва от наказаното лице.

Неоснователни са възраженията на касатора за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради допуснати съществени нарушения в административнонаказателното производство. Деянието е описано пълно и ясно в АУАН и НП, с всички конкретизиращи го обстоятелства по смисъла на фактическия състав на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Няма съмнение, че то е извършено в населено място – гр.Бургас, ПП I-6, км.489+200, в посока от кв. „Ветрен“ към пътен възел „Лукойл“, при въведено с пътен знак В26 ограничение на скоростта от 90 км/ч, което е различно от предвиденото ограничение в чл.21, ал.1 от ЗДвП, като установеното превишение е 80 км/ч.  Действително в НП при описанието е записано във връзка с чл.21, ал.1 от ЗДвП, но като нарушена норма е посочена тази на чл.21, ал.2 от ЗДвП и това изписване не е процесуално нарушение, доколкото в нормата на ал.1 са предвидени основните ограниченията на скоростта, а в ал.2 е предвидена възможността за промяна на тези ограничения посредством пътен знак, както е в настоящия случай.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58  постановено на 12.01.2018г. по н.а.х.д. № 4355 по описа за 2017г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                  2.