ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и втори юни                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 428 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Д.С., редовно призован, се явява лично. Представлява се от адвокат А. и адвокат Р., надлежно упълномощени, с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

Съдът ДОКЛАДВА представено по делото писмено становище от процесуалния представител на ответника младши юрисконсулт Ч., с което заявява, че поради постъпването му за планова хоспитализация и отсъствието му от гр. Бургас е в невъзможност да присъства в днешно съдебно заседание и моли да се даде ход на делото в негово отсъствие. Оспорва исковата молба и поддържа писмения си отговор.

 

По хода на делото

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

ИЩЕЦЪТ С.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА исковата молба на Р. Д. С., понастоящем в Затвора в гр.Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство правосъдието на Република България, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във вр. с чл.203 от АПК, с която са предявени обективно съединени искове за присъждане на обезщетение за времето, през което изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора гр.Бургас, считано от 20.10.2014г. до датата на подаване на исковата молба – 26.02.2015г., общо в размер по 150 лева за всеки ден престой в затвора, ведно със законната лихва от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане на сумите, за претърпени неимуществени вреди, настъпили за периода на изпълнение на наказанието, вследствие незаконосъобразни действия и/или бездействия на административни органи и длъжностни лица от администрацията на Затвора в гр.Бургас. Оплакванията са групирани от ищеца като неспазване изискванията на ЗИНЗС и нарушение на чл.З от ЕКПЧ относно битовите условия и относно медицинското обслужване по време на престоя в затвора. Твърди, че по този начин е бил подложен на изтезания, жестоко и нечовешко отношение, за което претендира обезщетение.

 

АДВОКАТ А.: Нямам възражения относно доклада.

Искаме да направим уточнение, че претендираме неимуществени вреди в общ размер на 18 000 лева, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите. Твърдяните неимуществени вреди са произлезли от бездействието на длъжностните лица, а самите неимуществени вреди се състоят в  претърпени физически болки и унижения, предвид факта, че доверителят ни е бил поставен в нечовешки условия на живот и нищо не е направено, за да бъдат подобрени тези условия.

Що се отнася до исканията по доказателствата, не държим на искането за представяне на цялото досие, разбрахме, че това е голям проблем, но настояваме да бъде изискан от Затвора Бургас дневникът, в който съгласно закона се записват предписанията на здравните инспектори. Ако няма такъв, трябва да бъде изрично заявено от ответника.

Моля да задължите ответника да представи доказателства за изпълнение на Програмата по § 11 от ЗИНЗС и също така молим за следващо съдебно заседание да се призоват в Затвора Бургас Р.Т.К. и Й. С. Й.

АДВОКАТ Р.: Нямам какво да добавя. Присъединявам се към казаното от колегата.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Нямам възражения по така направения доклад.

Считам че предявените искове са процесуално допустими.

Моля да приемете представените с исковата молба и с отговора на ответника писмени доказателства.

По отношение на доказателственото искане на ищеца да бъдат допуснати двама свидетели, предвид обстоятелството, че за процесния период те са били в една килия и ще установяват едни и същи обстоятелства, моля да допуснете до разпит само един свидетел.

По отношение на другите доказателствени искания предоставям на съда.

 

Съдът ПРИЕМА така направеното уточнение на исковата молба от процесуалните представители на ищеца и посочения общ размер на предявените искови претенции – 18 000 лева. Намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени документи и да уважи доказателствените искания на ищеца.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към исковата молба, писмения отговор на ответника по исковата молба и приложените към него документи, съгласно опис, както и становището на процесуалните представители на ищеца по отговора на исковата молба.

 

ПРИЛАГА за сведение приложените към становището по отговора на исковата молба Публично изявление относно България на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) и статия от в-к „Капитал”.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи по делото в заверен препис дневника, в който са отразени предписанията на здравните инспектори, в частта относно процесния период, за който се претендира обезщетение (20.10.2014г.-26.02.2015г.), а при липсата на такъв, който да е воден, това обстоятелство да бъде изрично заявено от ответника; доказателства за изпълнение на Програмата по § 11 от ЗИНЗС, относими за процесния период.

 

ДОПУСКА гласни доказателства по делото чрез разпит на лицата Р.Т.К. и Й. С. Й. в качеството на свидетели, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание на адреса на Затвора гр. Бургас чрез администрацията.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.09.2015 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно призовани.

 

Допуснатите свидетели и ищецът да бъдат призовани и доведени за насроченото съдебно заседание чрез администрацията на Затвора гр.Бургас и с нейно съдействие.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: