О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    1092        от  01.07.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на първи юли две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 428 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156 от ДОПК, във вр. с чл. 9б от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на „Де Ес Студия” ООД с ЕИК 148084183, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя И.Я. – гражданин на Република Латвия, чрез пълномощник – адв. Д.Б.В. *** против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № МДТ-1393/13.12.2013 год. на орган по приходите – З.М.С., на длъжност Главен експерт в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение с изх. № Н4-5022#3/17.01.2014 год. на Началник на отдел „МДТ” при Община Несебър. С оспорения АУЗД, в тежест на дружеството е установен размера на задълженията по видове и периоди и лихви за просрочие към тях, изчислени към 13.12.2013 год., а именно такса битови отпадъци (ТБО) за 2008 год., 2009 год. и 2010 год. в общ размер на 1 478,60 лева за главница ТБО и лихви за просрочие в размер на 621,12 лева.

С молба, вх. № 4584/17.06.2014 год. от процесуалния представител на дружеството жалбоподател – адв. Д.В. е заявено, че същата поддържа жалбата и формулира доказателствени искания – издаване на съдебни удостоверения за снабдяване с относими към предмета на спора писмени доказателства, допускане изготвянето на съдебно-техническа експертиза по конкретно поставени въпроси и допускане до разпит на един свидетел.

При проведено на 17.06.2014 год. публично съдебно заседание, дружеството жалбоподател не се представлява, като съда е уважил поисканите от адв. В. в нарочна писмена молба доказателствени искания.

На 30.06.2014 год. в деловодството на Административен съд гр. Бургас е постъпила молба от И.Я. – гражданин на Република Латвия, в качеството му на управител на „Де Ес Студия” ООД с ЕИК 148084183. В същата молба, жалбоподателя е заявил, че оттегля депозираната от адв. Д.Б.В. *** жалба против АУЗД № МДТ-1393/13.12.2013 год. на орган по приходите, потвърден с Решение с изх. № Н4-5022#3/17.01.2014 год. на Началник на отдел „МДТ” при Община Несебър. В цитираната молба също е заявено, че жалбоподателя изцяло е заплатил определените му с АУЗД задължения, както и направените от Община Несебър разноски. Едновременно с така заявеното, И.Я. е декларирал, че оттегля пълномощията си от адв. В.. В заключение, от страна на управителя на дружеството жалбоподател е заявено искане за прекратяване на образуваното адм. дело № 428/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулиран отказ от оспорването е подадено от  жалбоподателя лично, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на „Де Ес Студия” ООД с ЕИК 148084183 следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Де Ес Студия” ООД с ЕИК 148084183, със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от управителя И.Я. – гражданин на Република Латвия, чрез пълномощник – адв. Д.Б.В. *** против Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-1393/ 13.12.2013 год. на орган по приходите – З.М.С., на длъжност Главен експерт в отдел „МДТ” при Община Несебър, потвърден с Решение с изх. № Н4-5022#3/17.01.2014 год. на Началник на отдел „МДТ” при Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 428/2014 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: