ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 11.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         V-ти Административен състав

На единадесети април                                  две хиляди и единадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

административно дело номер 428 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15.15 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.М., нередовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адв. Д., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на ТД на НАП – град Бургас, нередовно уведомен, се представлява от старши юрисконсулт Егов, надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки. Съгласна съм да се гледа същото днес. Запозната съм с делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки. Запознат съм с преписката. Да се разгледа в днешно съдебно заседание.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         ДОКЛАДВА постъпилата от Д.И.М. *** жалба против мълчаливо потвърждение на Териториален директор на НАП – гр.Бургас на постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 3596/2008/000015 от 26.10.10 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, с искане от съда да отмени мълчаливото потвърждение на обжалваното постановление, както и самото постановление за налагане на обезпечителни мерки и да отмени наложената обезпечителна мярка, като впише отмяната в Търговския регистър по партидата на „Дияника” ЕООД.

 

         АДВ. Д.: Нямам възражение по доклада. Поддържам жалбата. В днешно съдебно заседание допълвам същата, като считам, че визираните в постановлението за налагане на обезпечителна мярка на вземания на ТД на НАП Сливен задължения са погасени по давност на основание чл. 171 от ДОПК и допълвам, че оспорваме в този ред на мисли публичните вземания, както и субекта срещу който е насочено вземането, тъй като в постановлението за налагане на обезпечителни мерки като длъжник е посочено субекта ЕТ „Дирьок. М.”. Видно от приложените от нас и ответната страна доказателства съгласно решение № 1235/2007 г. на Окръжен съд - Сливен, търговеца Д.М. е заличен в регистъра. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Оспорвам подадената жалба. Наложената обезпечителна мярка е в съответствие с ДОПК. Размерът на данъците е определен на лицето Д.М. и са определени с налагане на обезпечителни мерки така, че погледнато по дати възражението на колежката, че те са погасени по давност, не мога да ги приема. Отделно от това, в самата жалба на лицето е посочено, че не са страна по предварителното изпълнение образувано от ТД на НАП. Считам, че така подадената жалба е процесуално недопустима, тъй като тя е подадена от лице, което няма правен интерес за подаване на такава жалба и тъй като в момента не представлява ЕТ „Дирьок – Д. М.”. Няма да сочим други доказателства. 

Моля да постановите решение, с което наложената обезпечителна мярка да бъде оставена в сила и да бъде наложено обезпечението, което е в достатъчно голям размер, само лихвите са в размер на 112 000 лв. В тази връзка е наложено съответното обезпечение. Заявявам, че решение № 16/04.02.2011 г. на директора на ТД на НАП Бургас е връчено на жалбоподателя чрез лицензиран пощенски оператор „Стар пост” и на лист 28 от материалите по делото се намира разписката, удостоверяваща връчването на решението на жалбоподателя на датата 21.02.2011 г.

                АДВ. Д.: Възразявам срещу това доказателство, тъй като за изпращач се води офис Ямбол, а не директора на ТД на НАП. Не мога да направя връзката с директора на ТД на НАП.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Миналата година в Агенция по приходите е направена реформа и ТД Бургас обедини дирекциите в Сливен и Ямбол и съответно станаха офиси и в тази връзка преписката е окомплектована в офис гр. Ямбол, която е под егидата на ТД на НАП Бургас. Заявявам, че това е разписката, с която е връчено въпросното решение.

         АДВ. Д.: Предоставям на съда.

 

         Съдът по доказателствата и с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда и тези изпратени от административния орган по опис и съставляващ административната преписка по оспорения административен акт.

         С оглед заявеното от страните и като намери делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Д.: Моля да отмените постановлението на налагане на обезпечителна мярка с изх. № 3596/2008/000015/26.10.2010 г., издаден от публичен изпълнител М.С. при ТД гр. Бургас, офис Сливен като незаконосъобразно, постановено в нарушение на закона и отмените наложената обезпечителна мярка. В днешно съдебно заседание ще взема становище конкретно само по постановлението на обезпечителните мерки. Моля да ми дадете срок, в който да направя писмено становище за незаконосъобразността на акта.

         ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Моля да постановите решение, с което да бъде потвърдено издаденото от нас постановление за налагане на обезпечителните мерки по съображенията, изложени по-горе. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за извършените по делото разноски.

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решението си в законния срок.

         ДАВА 10-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: