ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              дата 06 април 2010 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 06 април 2010 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 428  по описа за 2010  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с молба вх. № 1083/05.02.2010 год. на Национална спортна академия “Васил Левски”, гр.София, в която се посочва, че поради нововъзникнали писмени доказателства и нови обективни обстоятелства, на основание чл.60, ал.3 от АПК, респ. на основание чл.280, ал.1, т.1 от АПК, се иска спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър. С молбата е представена Заповед № 129/04.02.2010 год. на ректора на НСА “Васил Левски” за определяне на график и организация на работата на водна база НСА, гр.Несебър. Посочва се, че съгласно тази заповед, в периода от 12.06.2010 год. до 28.09.2010 год., базата ще се ползва от студенти, хора с увреждания и служители за провеждане на учебна работа и почивка. Жалбоподателят счита, че при допускане на предварителното изпълнение на обжалваната заповед ще бъде нарушен контролираният достъп на МПС в територията на учебната база, което ще застраши живота и здравето на обучаващите се и почиващи лица, както и ще бъдат унищожени зелени площи и инфраструктура – публична  държавна собственост. Иска се прекратяване на изпълнителното производство, респ. спиране на изпълнителното производство до приключване с влязло в сила решение по адм. дело № 1110/2009 год. на Бургаския административен съд, чийто предмет е обжалване на Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър.

         С цел изясняване предмета на спора, съобразяване на приложимия процесуален ред и материален закон, съдът извършва тълкуване волята на жалбоподателя поради това, че в депозираната молба се смесват фактически доводи, които са несъответстващи на формулирания петитум, както и се посочват правни основания, които са неприложими към наведените фактически доводи.

         Съдът, след като съобрази обстоятелствената част на молбата и нейния петитум, както и допълнително депозираната молба вх. № 2124/08.03.2010 год., след като взе предвид представената административна преписка, както и след извършена служебна справка за образуването, предмета и движението на адм. дело № 1110/2009 год. на Бургаския административен съд, установи следното:

         Административно дело № 1110/2009 год. на Бургаския административен съд е образувано по жалба на Национална спортна академия “Васил Левски”, гр.София (л.19) против Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър, с която е разпоредено да бъде премахнат строеж, описан като четири броя метални навеси, трайно прикрепени към терена посредством бетонни фундаменти, находящи се в ПИ 51500.510.124 по КК на местност “Акротиря”, землище на гр.Несебър. Подадената жалба съдържа и искане по смисъла на чл.60, ал.5 от АПК за спиране на изпълнението. В производство по реда на чл.60, ал.5 от АПК Бургаският административен съд е разгледал искането, като с Определение № 1944/05.10.2009 год., постановено по адм. дело № 1110/09 год. е отменил разпореждане на кмета на община Несебър, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед № 498/23.07.2009 год. По реда на инстанционния контрол, с Определение № 14609/02.12.2009 год. по адм. дело № 14536/2009 год., Върховният административен съд е обезсилил постановеният съдебен акт, като е посочил, че заповедта не съдържа разпореждане за предварително изпълнение, а предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона, поради което делото е върнато за ново произнасяне по искането на НСА “Васил Левски” за спиране на предварителното изпълнение. С протоколно определение от 16.12.2009 год. съдът се е произнесъл, като е оставил без уважение искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър. С Определение № 2916/05.03.2010 год. по адм. дело № 2312/2010 год. Върховният административен съд е оставил в сила протоколното определение.

         С депозираната понастоящем молба вх. № 1083/05.02.2010 год. се иска спиране или прекратяване на изпълнителното производство.

         Молбата е неоснователна поради следните съображения:

         Установява се по делото, че Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър представлява акт, подлежащ на предварително изпълнение, като искането на жалбоподателя за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на тази заповед е надлежно разгледано по адм. дело № 1110/2009 год., постановен е съдебен акт – протоколно определение от 16.12.2009 год., с което искането е оставено без уважение и този съдебен акт е влязъл в сила с постановяване на потвърждаващото го Определение № 2916/05.03.2010 год. по адм. дело № 2312/2010 год. Върховният административен съд. Следователно, налице е годен и подлежащ на изпълнение административен акт, който представлява и изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1 от АПК.

Искането за спиране на изпълнителното производство с разпореждане на съда по смисъла на чл.280, ал.1, т.1 от АПК е процесуално действие, което се извършва в предвидените от закона случаи, каквито могат да бъдат – в рамките на производство по обжалване действията на органа по изпълнението по реда на чл.294, във вр. с чл.297, ал.4 от АПК, изпълнителното производство може да се спре и в хипотезата на чл.288, ал.3 от АПК. В случая съдът не констатира да е налице хипотеза, налагаща разпореждане на съда да спре изпълнението, като жалбоподателят също не сочи предвиден от закона случай, налагащ спиране на изпълнителното производство. Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението е регламентирана в раздел VI на АПК - Обжалване на действията на органа по изпълнението. Защитата се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл. 297 ал. 4 няма суспензивен ефект и не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата. Както се посочи, това е един от случаите, предвидени в закона по смисъла на чл. 280 т. 1 АПК за спиране на изпълнителното производство с разпореждане на съда. Това спиране обаче няма смисъла и значението на спиране на предварителното изпълнение по смисъла на чл.166, ал.2 от АПК. За да може съдът да упражни правомощие по чл.297, ал.4 от АПК, следва да е налице подадена жалба по реда на чл. 297, ал. 1 АПК. Подадената понастоящем молба, с оглед на нейната обстоятелствена част и изведената по тълкувателен път воля на жалбоподателя, съдът не възприема като жалба по смисъла на чл.297, ал.4 от АПК. С разпореждане на съда, изпълнението може да бъде спряно до произнасяне по жалбата – чл.297, ал.4 от АПК. Искането за спиране на изпълнителното производство не може да бъде разглеждано самостоятелно само за себе си, а в рамките на конкретен висящ изпълнителен процес. В този смисъл, искането за спиране на изпълнителното производство не е алтернативен вариант на искането за спиране на предварителното изпълнение на административен акт и с него не може да се преследва същия правен резултат.

         Що се отнася до искането за прекратяване на изпълнителното производство, което се обосновава с последващо издадена Заповед № 129/04.02.2010 год. на ректора на НСА “Васил Левски” за определяне на график на ползване и организация на работата на водна база НСА, гр.Несебър и въз основа на нея се претендира приложимост на чл.282, ал.1, т.8 от АПК, това искане също е неоснователно, тъй като видно от съдържанието на заповедта, същата е с организационен характер и не може да се характеризира като обстоятелство с правопрекратяващ изпълнителното производство ефект.

         В депозираната молба жалбоподателят изрично се е позовал на нормата на чл.60, ал.3 от АПК, която намира за приложима в случая и независимо, че съдът не е обвързан от соченото от жалбоподателя правно основание, а го извежда от обстоятелствената част на сезиращата го молба, намира за необходимо да отбележи следното:

         Нормата на чл.60, ал.3 от АПК е неприложима в настоящия случай не само защото не може да бъде отнесена към основанията за спиране или прекратяване на изпълнително производство, но и защото нейният смисъл и съдържание е обратен и напълно противоположен на схващането на жалбоподателя. Разпоредбата на чл.60, ал.3 от АПК е единствено приложима във връзка с чл.60, ал.1 от с.к. и се отнася само в случаите, когато предварителното изпълнение на административния акт е допуснато с разпореждане на административния орган по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. Коментираната алинея 3 предвижда, че повторно искане на страна да се допусне предварително изпълнение е възможно само въз основа на нови обстоятелства. Следователно, позоваването на чл.60, ал.3 от АПК в случая е неправилно и неприложимо, тъй като не е налице предварително изпълнение на административен акт, допуснато по искане на страна и това не е преследваната от жалбоподателя цел, а тъкмо обратното – налице е предварително изпълнение на административен акт, допуснато по силата на закона, против което жалбоподателят упражнява защита по реда на чл.166, ал.2 от АПК.

         С оглед на изложените по-горе мотиви, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без уважение молбата на Национална спортна академия “Васил Левски”, гр.София, Студентски град за спиране на изпълнителното производство по предварителното изпълнение на Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър.

         ОСТАВЯ без уважение молбата на Национална спортна академия “Васил Левски”, гр.София, Студентски град за прекратяване на изпълнителното производство по предварителното изпълнение на Заповед № 498/23.07.2009 год. на кмета на община Несебър.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                                СЪДИЯ:…………..