Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 637              03 април 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:Златина Бъчварова                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела Драгнева

                                                                     2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Биляна Чакърова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 427 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:                              

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на В.С.А. *** против решение № 2015 от 14.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4449/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № РД-И-037/04.08.2017 г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/, с което на касатора, за нарушение на чл.23, ал.1 и 3, вр. с чл.25, ал.2 от Наредба №28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти/ обн. ДВ, бр.109 от 23.12.2008 г., Наредба №28 от 09.12.2008 г./, вр. с чл.2 от Наредба №4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти/обн.ДВ, бр.21 от 20.03.2009 г., Наредба №4/, на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина/ЗЛПХМ/, на касатора, е наложена глоба в размер на 1000.00/хиляда/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението на районния съд е неправилно, поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Излага подробни съображения. Иска да се отмени решението и потвърденото с него наказателно постановление. Не ангажира доказателства. Представени са писмени бележки.

Ответникът по касационната жалба - изпълнителният директор на  Изпълнителна агенция по лекарствата/ИАЛ/ София, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд  Бургас, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд Бургас, с решение №2015 от 14.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело №4449/2017 г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление  № РД-И-037 от 04.08.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата/ИАЛ/-София, с което на В.С.А. ***, на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина/ЗЛПХМ/, за нарушение на чл.23, ал.1 и 3, вр. с чл.25, ал.2 от Наредба №28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти/ обн. ДВ, бр.109 от 23.12.2008 г., Наредба №28 от 09.12.2008 г./, вр. с чл.2 от Наредба №4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти/обн.ДВ, бр.21 от 20.03.2009 г., Наредба №4/, е наложена глоба в размер на 1000.00/хиляда/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно доказано по делото, че В.А. е извършил от обективна и субективна страна, вмененото му нарушение като е продал на проверяващия инспектор от ИАЛ опаковка от лекарствен продукт, с режим на предписване - по лекарско предписание, без да му бъде представена рецепта. Районният съд е обосновал извод, че отговорността на В.С.А. е правилно ангажирана на основание чл. 294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ за нарушение на чл.23, ал.1 и ал.3 вр. чл.25, ал.2 от Наредба № 28/09.12.2018 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на  лекарствените продукти вр. с чл.2 от Наредба № 4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Санкцията е наложена на А. за това, че в качеството му магистър-фармацевт и ръководител на аптека „Харманите“, находяща се в гр.Созопол, ул.“Одеса“, бл.8 е отпуснал/продал/ лекарствения продукт „Ciprinol 500 mg film-coated tablets х 10, с партиден № ND9014 -1 опаковка, без да изиска и без да му е представена рецепта/лекарско предписание/. За така констатираното нарушение, на 20.07.2017 година, е съставен акт за установяване на административно нарушени/АУАН/, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения в касационната жалба са, че районният съд не е обсъдил доводите, наведени в жалбата, с която е сезиран. В касационната жалба се сочи, че разпоредбата на чл.294 ЗЛПХМ е санкционна без да съдържа императивно предписание за определено поведение и че липсва правна норма, която да забранява на магистър-фармацевт да отпуска лекарства от вида на Ciprinol без рецепта. Релевира се и възражение за малозначителност на деянието.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

 Установената от районния съд фактическа обстановка съответства на събраните по делото доказателства, не се оспорва от касатора и се споделя изцяло от настоящия касационен състав.

Спорът е правен и касае приложението на материалния закон.

Неоснователно е възражението на касатора, че отговорността му неправилно е ангажирана на основание чл.294 ЗЛПХМ. Действително разпоредбата не съдържа правило за поведение, но в НП са посочени нормите, в които са установени определени задължения за магистър-фармацевтите и които са нарушени от касатора. Районният съд е обсъдил подробно тези норми. Съгласно чл. 23, ал.1 от Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, всеки фармацевт е независим при вземане на решение, свързано с осъществяването на професионалните му задължения, за което носи съответната отговорност. В чл.25, ал.2 от цитираната наредба е предвидено, че изпълнението на рецептите в аптеката се извършва по реда на наредбата по чл.221 ЗЛПХМ. Според чл.2 от Наредба № 4 от 04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, режимът на предписване на лекарствените продукти е определен в разрешението за употреба на лекарствения продукт. А чл.23, ал.3 от Наредба № 28 от 9.12.2008 г. конкретно сочи, че за неправилно приготвен и/или отпуснат лекарствен продукт и за настъпилите последици носи отговорност фармацевтът, който го е приготвил и/или отпуснал. Следователно неоснователно е възражението на касатора, че посочените като нарушени разпоредби в НП са твърде общи.

В тази връзка правилен е изводът на районния съд, че осъществяването на продажба /отпускане/ на лекарствения продукт Ciprinol 500 mg Film-coated tablets x10, изискващ съгласно разрешението му за употреба режим на предписване - по лекарско предписание, без такова предписание, представлява съставомерно поведение от обективна страна. За това нарушение правилно е ангажирана отговорността на касатора, който в качеството си на магистър-фармацевт и ръководител на проверявания обект е субект на нарушението, съгласно разпоредбата на чл.23, ал.1 и ал.3 от  Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, предвиждаща професионалната отговорност на фармацевта при отпускането на лекарствените продукти.

          Неоснователни са твърденията на касатора, че актът за установяване на административна нарушение е издаден от некомпетентен орган.

          Със заповед №РД/20-0121 от 18.07.2017 г., издадена на основание чл. чл.268, ал.1, т.1 и 2 и чл.270, ал.1, т.3 и 4 ЗЛПХМ, изпълнителният директор е определил поименно състава на комисия, състояща се от  двама инспектори и един експерт в дирекция „Надзор на пазара и инспекции“ при ИАЛ, която да извърши проверки в страната за установяване степента на спазване разпоредбите на ЗЛПХМ, ЗМИ и подзаконовата нормативна уредба, в периода 19-21.07.2017 г. Именно в рамките на този период - на 20.07.2017 г. е извършена проверка на стопанисвания от касатора обект-аптека, при която било констатирано извършеното нарушение. Нормата на чл.270 ЗЛПХМ изрично сочи правомощията на длъжностните лица, на които са предоставени контролните функции - инспектори и експерти, определени със заповед на директора на ИАЛ/чл.267, ал.3 ЗЛПХМ/, едно от които по т.7 е да съставят актове за установяване на административни нарушения.

 След анализ на цитираните норми и при положение, че е налице изрична заповед, с която са определени от изпълнителния директор на ИАЛ поименно длъжностните лица-инспектори и експерт за извършване на проверките в страната и в частност тази на А., при която е констатирано извършеното нарушение, сред които е и главният инспектор в дирекция „Надзор на пазара и инспекции“ при ИАЛ, съставил акта за установяване на административното нарушение, се налага извода, че последният е съставен от компетентен орган.

         Неоснователно е възражението на касатора за маловажност на нарушението, тъй като по делото не са налице данни за наличие на смекчаващи вината му обстоятелства и не може да се приеме, че същото е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други нарушения от същия вид.

С оглед изложеното, като е потвърдил издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV -ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2015 от 14.12.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4449/2017 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.                                      

 

                              2.