ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесети май                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 427 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.А.Д., редовно призован, не се явява. За него се явяват адвокат А. и адвокат Р., редовно упълномощени.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

АДВОКАТ А.: Възразявам по даване ход на делото, защото доверителят ни не е призован за днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира възражението за неоснователно, тъй като в исковата молба ищецът е посочил два адреса за призоваване на процесуалните си представители – този на адвокат Н. А. и този на адвокат В. Р.. Призовката за ищеца е била връчена на адреса на адвокат А. и получена от нея на 20.04.2015 г. В исковата молба не се съдържа изрично искане ищецът да бъде призоваван лично и да присъства лично в съдебно заседание, напротив, както вече бе посочено, самият той е указал адресите, на които следва да бъде призован.

По изложените съображения съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Предявен е иск от Г.А.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието на Република България, с който се претендира обезщетение за периода от 01.10.2014-26.02.2015 г. – дата на подаване на исковата молба, за причинени му неимуществени вреди в резултат на действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Бургас. Ищецът се оплаква от лоши битови условия, лошо медицинско обслужване и лошо качество на храната в затвора. Твърди, че по този начин е бил подложен на изтезания, жестоко и нечовешко отношение и затова претендира обезщетение.

 

АДВОКАТ А.: От името на нашия доверител поддържаме исковата молба.

Към доклада молим само да бъде добавена и думата „унижения”,  понеже това са ни твърденията.

Имаме искания по доказателствата да бъдат призовани за следващо съдебно заседание като свидетели И.И.М., С.Н.К. и Р.Н.К. – всички в Затвора Бургас. Също така молим съдът да бъде призован и ищецът на адрес Затвора Бургас за следващо съдебно заседание.

Ние сме направили искания за прилагане на досието, но тъй като не сме получили документи, които са приложени по делото, не можем сега да направим съпоставка.

 

СЪДЪТ предоставя на процесуалните представители на ищеца копия от писмения отговор на ответника и приложените към него доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Оттегляме искането си за представяне на цялото досие на ищеца.

АДВОКАТ А.: Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Госпожо Председател, оспорвам изцяло по основание и по размер предявения иск от Г.Д..

Противопоставям се на доказателственото искане за разпитване на трима свидетели, тъй като и тримата свидетели ще доказват едни и същи факти и обстоятелства. Аз от моя страна няма да правя нови доказателствени искания.

АДВОКАТ А.: Уточняваме, че доверителят ни през различни периоди от време се е намирал в различни килии и затова правим искане за разпит на трима свидетели, които ще удостоверят факти за всеки един от съответните периоди на престой в затвора.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам че искът е процесуално допустим, подаден е от заинтересована страна, отговаря по форма и съдържание на изискванията на закона.

Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото и да уважите направете искания от страна на ищеца за разпит на свидетели.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с отговора на ответника на 14.04.2015 г., както и да приложи към делото представената със становище по отговора на исковата молба извадка от Публично изявление относно България на Европейската комисия за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 26.03.2015 година.

Следва да уважи искането на ищеца за събиране на гласни доказателства, като допусне до разпит в качеството на свидетели посочените от адвокат А. лица.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с отговора на ответника на 14.04.2015 г. – становище от И.Н.Л. – ИСДВР; седмично меню за периода 17.03.-23.03.2015 г.; медицинска справка за лишения от свобода Г.А.Д. и здравен картон на лишения от свобода Г.А.Д.

ПРИЛАГА към делото представената извадка от Публично изявление относно България на Европейската комисия за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание от 26.03.2015 година.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели И.И.М., С.Н.К. и Р.Н.К., които да се призоват в Затвора Бургас.

За следващо съдебно заседание следва да бъде призован и ищецът на адрес Затвора Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 23.09.2015 г. от 11:30 часа, за която дата пълномощниците на страните и представителят на Окръжна прокуратура Бургас – уведомени в съдебно заседание.

Да се призоват свидетелите и ищеца.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: