Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 577             27 март 2018  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на първи март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й.Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 426 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното                               

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с  чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Община Бургас против решение № 18 от 04.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5059/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменен фиш № 0015501/14.07.2017 г., издаден от главен специалист при Община Бургас, с който, на основание чл.178е от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, на С.Д. ***, , е наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В  касационната жалба се излагат доводи, че в хипотезата на издаване на фиш за неправилно паркиране, в отсъствие на нарушителя, по чл.186, ал.3 ЗДвП, не се издава АУАН, както предвижда разпоредбата на чл.186, ал.2 ЗДвП по отношение на случаите, регламентирани в чл.186, ал.1 ЗДвП, в които фишът е съставен в присъствие на нарушителя и той е оспорил извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или е отказал да подпише фиша. Касаторът счита, че целта на закона е с издадения фиш за неправилно паркиране, в отсъствие на нарушителя, да се санкционира собственика на МПС, независимо кой е бил конкретният нарушител. Поради това, в случаите на издаване на неприсъствен фиш не трябва да се съставя АУАН, тъй като не се изследва въпросът за извършителя на нарушението. Твърди, че  преди изтичане на установения в чл.186, ал.7 ЗДвП седмодневен срок за доброволно плащане на глобата, фишът по чл.186, ал.3 ЗДвП има характер на наказателно постановление, което не е влязло в сила. Поради това и за да не бъде препятстван ефективният достъп до съд на лицето, санкционирано по този ред и за да не бъде лишено то от правото си на защита срещу наложената му глоба, следва фишът да може да се обжалва пред съда. В касационната жалба са изложени доводи, че оспореният пред районния съд фиш е издаден при стриктно спазване на реда, посочен в чл.186, ал.3 ЗДвП.  Иска да се отмени решението и да се потвърди фиша.

Ответникът С.Д.Д., редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, счита същата за неоснователна. Иска да се отхвърли. Счита, че решението на районния съд е правилно, поради което да се остави в сила.

 Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд -Бургас като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд Бургас с решение № 18 от 04.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5059/2017 г. по описа на съда е отменил фиш № 0015501/14.07.2017 г., издаден от главен специалист при Община Бургас, с който на С.Д. ***, на основание чл.178е ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева.

Районният съд, като приложил пряко чл.6, §1 и чл.13 ЕКПЧ, на основание чл.5, ал.4 от Конституцията, е приел, че жалбата, с която е сезиран, е допустима за разглеждане независимо, че съгласно националното ни законодателство фишът, издаден по реда на чл.186, ал.3 ЗДвП не подлежи на обжалване пред съда. Изложил е подробни мотиви, че административното наказване на Д. за нарушение на чл.178е ЗДвП следва да се приеме за „наказателно обвинение“ по смисъла на чл.6, §1 ЕКПЧ и че достъпът до съд е елемент от правото на съд по чл.6, §1 ЕКПЧ и трябва да бъде гарантиран по отношение на всяко едно наказателно обвинение. Посочил е, че на теория законодателят е осигурил достъп до съд с разпоредбите на чл.186, ал.2 ЗДвП и чл.39, ал.3 ЗАНН, но в конкретния случай, бездействието на община Бургас да анулира фиша и да издаде АУАН, въпреки, че С.Д.Д. е подал възражение на 17.07.2017 г. срещу  констатаците за неправилно паркиране във фиша,  възпрепятства неговия  фактически достъп до съд и го лишава от правото да обжалва пред съд административен акт, с който му се налага административно наказание за извършено административно нарушение.

По същество районният съд е приел, че при съставяне на фиша е допуснато съществено процесуално нарушение, обуславящо неговата отмяна, тъй като Д. своевременно го е оспорил, но не му е бил съставен АУАН по реда на чл.186, ал.2 ЗДвП, с което той е бил лишен от възможността да упражни правото си на защита срещу наложената глоба в началната фаза на администартивнонаказателното производство срещу него, а издателят на фиша е нарушил императивните разпоредби на чл.186, ал.2 ЗДвП и чл.39, ал.3 ЗАНН.

Оспореното решение е недопустимо по следните съображения:

Районният съд е установил, че С.Д.Д. е подал възражение до кмета на община Бургас с вх.№ 94-01-24158/17.07.2017 г., с което е оспорил издадения фиш с доводи, че не е извършил административното нарушение. Бездействието на община Бургас да издаде АУАН в конкретния случай сочи единствено на незавършена процедура по административното наказване на Д..

Своевременното предприетото оспорване на фиша по реда на чл.186, ал.2 ЗДвП изключва възможността той да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат. За приложимостта на разпоредбата на чл.186, ал.2 ЗДвП е без значение дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача. Във втория случай той има на още по-голямо основание право да възрази по този ред, от което Д. се е възползвал. Следователно в конкретния случай не е налице годен акт, който да обоснове и правния интерес на Д. от обжалването пред районния съд. Предвид това, настоящият касационен състав не споделя съображенията, мотивирали районния съд да разгледа жалбата срещу фиша по същество.

Оспореният по административен ред фиш не може да се приравни на влязло в сила наказателно постановление и не е годно изпълнително основание по аргумент от чл.186, ал.7 ЗДвП. В случай, че срещу Д. бъде образувано изпълнително дело и бъде предприето събиране на глобата, наложена с оспорения фиш, същият може да се защити по реда за оспорване на действията на органа по изпълнението.

При това положение проведеното пред районния съд производство е недопустимо, поради липса на правен интерес и годен за оспорване акт, по арг. от чл.159, т.1 и т.4 АПК и като е разгледал жалбата на С.Д. по същество, районният съд е постановил недопустимо решение, което следва да се обезсили/чл.209, т.2 АПК/, а производството да се прекрати, съобразно чл.221, ал.3, предл. първо АПК.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.3 АПК, Административен съд  Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 18 от 04.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 5059/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменен фиш № 0015501/14.07.2017 г., издаден от главен специалист при Община Бургас, с който на С.Д. ***, на основание чл.178е ЗДвП, е наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д. ***/14.07.2017г., издаден от главен специалист при Община Бургас, с който, на основание чл.178е ЗДвП, му е наложена глоба в размер на 50.00/петдесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно наказателно дело №5059/2017 г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.