ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 426 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Х.И.Ц., В.М.Ц., А.В.Д., Х.А.Д., Н.С.Н., В.Г.Н., не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С..

За ответника *** се явява адвокат Н..

Заинтересованите страни С.Д.Ц., С.К.Ц., Д.Д.Я. и М.С.Я. не се явяват и не изпращат  представляват, редовно уведомени.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат А.Й., пълномощник на заинтересованите страни С.Д.Ц. и С.К.Ц., в която са изложени причините за неявяване на същата в съдебно заседание. Заявено е становище по допустимостта на жалбата и по съществото на спора, и относно допускането на съдебно-техническа експертиза.

 

Адвокат С.: Считам, че не са налице процесуални пречки, поради което моля да се даде ход на делото.

Адвокат Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Х.И.Ц., В.М.Ц., А.В.Д., Х.А.Д., Н.С.Н. и В.Г.Н. против заповед № РД-01-750/01.12.2016г. на кмета на община Царево, с която е разрешено да се изработи проект за промяна на Подробен устройствен план- план за регулация с териториален обхват на промяната: УПИ І-12, в кв.21, м. Рибарницата, в с.Лозенец- ПИ 44094.21.38, ПИ 44094.21.65, ПИ 44094.21.66, ПИ 44094.21.67, ПИ 44094.21.68 и ПИ 44094.21.69 по кадастралната карта на с.Лозенец, община Царево.

По делото е постъпила административната преписка. С допълнителна молба от 30.05.2017г. са представени от ответника писмени доказателства, както следва: заявление от С.Ц. и С.Ц. ***, удостоверение № 26/25.04.2017г. за въвеждане в експлоатация на строеж, заповед на кмета на община Царево № РД-01-18 от 08.01.2004г., извадка от ПУП-ПЗ, геодезическа снимка, 7 бр. известия за доставяне, обявление от 27.12.2016г.,

С молба вх.№ 3665/12.04.2017г. от заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц. са представени писмени доказателства по опис.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът носи доказателствената тежест да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а в тежест на жалбоподателя е да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените със същата документи като доказателства по делото. Моля да приемете и всички представени от страните доказателства. В днешното съдебно заседание, предвид направено възражение от страна на процесуалния представител на заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц. за просрочие на жалбата, представям известие ИД PS8000 01OIF2 D, ведно със служебен бон, от което е видно, че на 09.02.2017г. сме изпратили по Български пощи жалбата против заповед № РД-01-750/01.12.2016г. до община Царево. В тази връзка и видно от представените от Общината доказателства, е видно, че не в 6 месечния, а в 14-дневния срок е депозирана жалбата и считаме, че е неоснователно възражението за недопустимост на жалбата. Що се касае до останалите жалбоподатели, за част от тях няма информация да е получена по надлежен ред тази заповед. Единствено по отношение на жалбоподателят А.В.Д. е налично доказателство, че е получил на 11.01.2017г. заповедта, като по отношение на неговото уведомяване считаме, че е налице приложимостта на хипотезата на чл. 140, ал.2 от АПК, която е приложима и с оглед на препращащата разпоредба на чл.219, ал.3 от ЗУТ и нямаме противоречие между разпоредбата на ЗУТ и АПК. А и когато в съответната заповед е погрешно записано, че не подлежи на оспорване, специално за тази ѝ част в ЗУТ няма регламентация и намира приложение чл. 140, ал.2 от АПК и срокът за обжалване е 6 месеца. С жалбата сме представили доказателства за правния ни интерес за обжалване в конкретния случай и сме направили обосноваване, като сме посочили в жалбата съдебна практика. В частност, в конкретния случай по естеството си, оспорената заповед е мотивирано предписание по чл.135 от ЗУТ, доколкото се касае не за първи път одобряване на ПУП, а изменение на действащ такъв, поради което, както и с оглед практиката на ВАС, със същата заповед, по съществото си мотивирано предписание, се спира прилагането на действащия план, което е основание, предпоставка за наличие на правен интерес, в случая на моите доверители. С оглед разпределената доказателствена тежест и направените с жалбата възражения, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, като в тази връзка представям молба с препис за ответната страна.

Адвокат Н.: Считам жалбата за допустима, но оспорвам същата като неоснователна. Няма да излагам доводи относно допустимостта, защото колегата беше доста изчерпателен. Моля да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства, както и представената от административния орган преписка. Моля да бъдат приети и представените с нарочна молба от моя доверител писмени доказателства, които процесуалния представител на заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц. изрично поиска. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза- не възразявам същата да бъде допусната, тъй като тя е един от допустимите способи за доказване на твърденията в този процес, а въпросите, които са поставени в нея ще послужат за изясняване на обстоятелствата по делото с оглед постановяването на правилен съдебен акт.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата и в административната преписка, както и представените от пълномощника на заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц., и днес представените от пълномощника на жалбоподателите писмени доказателства за относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане от пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-техническа експертиза, със задачите, формулирани в нарочна молба. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата, в административната преписка и с молбата от 30.05.2017 г. на ответната страна, както и представените с молбата на заинтересованите страни С.Ц. и С.Ц. от 12.04.2017г. писмени доказателства, и днес представената от пълномощника на жалбоподателите обратна разписка и служебен бон от „Български пощи“ ЕООД.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокат С. задачи, както следва: 1) с целта и задачата на проекта за промяна на ПУП - ПР, разрешен с оспорената Заповед №РД-01-750/01.12.2016г. на Кмета на Община Царево, имотните границите на поземлени имоти с идентификатори 44094.21.38, 44094.21.65, 44094.21.66, 44094.21.67, 44094.21.68 и 44094.21.69 по влязлото в сила изменение на КК съгласно Заповед № КД-14-02-1033/06.08.2009г. на Началника на СГКК - Бургас, стават ли регулационни граници, т.е. постига ли се пълно съответствие между имотните кадастрални граници на всички цитирани поземлени имоти с регулационните такива, а ако не е налице съответствие, в какво се изразява то; 2) вещото лице, като съобрази целта и задачата на проекта за промяна на ПУП-ПР и в частност обособяването като самостоятелен УПИ ІІ-67 в кв.21 /от настоящия УПИ І-12 в кв. 21, м. „Рибарницата" с. Лозенец/ с тези му размери, повърхност и изпълнено вече в него строителство- да отговори: какво ще бъде разстоянието между изпълнената сграда в УПИ ІІ-67 в кв.21 спрямо новопредвидената за УПИ улична регулационна граница от югоизток, както и какви фактически се получават за този ново обособен УПИ показателите за застрояване. Същите ще бъдат ли в рамките на установените вече с ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № РД-01-18 от 08.01.2004г. на Кмета на Община Царево, или ги надвишават. Следва ли от гледна точка на технически правила и нормативи в този случай, да се възложи и изработване на ПУП и в съставна част ПЗ за доказване, че с предвидената промяна няма да се надвишат допустимите ограничителни линии на застрояване спрямо ново предвидени регулационни граници и в частност улична регулация и установени вече с ПУП-ПРЗ показатели за застрояване; 3) Вещото лице да онагледи заключението си със скица /схема/.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж.М.Г..

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.10.2017г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: