ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 426 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Х.И.Ц., В.М.Ц., А.В.Д., Х.А.Д., Н.С.Н., В.Г.Н. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С..*** не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни С.Д.Ц. и С.К.Ц. не се явяват, редовно уведомен. За тях- адвокат Й..

Заинтересованите страни Д.Д.Я. и М.С.Я. не се явяват и не изпращат представляват, редовно уведомени.

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

М.Р.Г., 69 г. българка, български гражданин, неосъждана. Без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Г.: Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат С.: Уличната регулация на новообразувания УПИ ІІ-67, кв. 21 не е проведена по имотната граница, която съществува на място и която е отразена в кадастралната карта. Регулационната линия от североизток е проведена навътре в имота, като от имота се отнема част за улицата. Линията на регулацията, която сега се предвижда с предложения проект, е продължение на регулационната линия в съседство, където вече са поставени оградите.

Вещото лице Г. на въпросите на адвокат Й.: В съседство има огради, които са разположени по продължение на предвидената регулация на новообразувания УПИ ІІ, т.е. оградите на имотите на североизток от новообразувания имот УПИ ІІ, са поставени по продължение на предвидената регулационна линия на новообразувания парцел. Предвидената регулационна линия от югоизток за УПИ ІІ е изменение само за този парцел. В останалата част уличната регулация се запазва, както е била до момента. Това отдръпване на регулацията не засяга имота на жалбоподателите. За отстоянието на заварена сграда в УПИ ІІ съобразно характера на уличната мрежа- първостепенна или второстепенна не съм имала задача и не съм проверявала какъв е типът на улицата и не мога да кажа на какво отстояние от уличната регулация трябва да отстои сградата, разположена в Зона А по ЗУЧК. По принцип сградата би могла да се изгради и на регулационната линия в населените места.

Вещото лице Г. на въпрос на адвокат С.: Към настоящия момент, от 2004г. има един УПИ с шест отделни поземлени имота, но има договор за доброволна делба по отношение на тези имоти.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Г. за положения труд възнаграждение в размер на 387 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да заплатят остатъка от 87 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Адвокат Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: От името на доверителите ми моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед на кмета на община Царево, като подробни съображения сме изложили в жалбата с която е сезиран съда, както и ще изложа в писмена защита. За коректност към колегата ще си позволя да маркирам с две-три изречения. От събраните по делото доказателства се установява, че към настоящия момент процесния имот, който е предмет на изменение, е УПИ с 6 броя поземлени имот в него, т.е. всяко едно изменение в регулационните граници на този един урегулиран поземлен имот, което е предмет на настоящата разработка, обосновава правния интерес на доверителите ми да обжалват настоящата разработка. В същия ред на мисли, всяка една промяна в регулационните граница на този УПИ І, както в случая се прави, засяга регулационните граница на този УПИ І. По делото посредством приетата съдебно-техническа експертиза, както графично, така и в съответния изказ, вещото лице категорично заяви, че имаме промяна в уличната регулация на този УПИ І, в частта му на бъдещ проектен УПИ ІІ. Промяната се състои в намаляване площта на бъдещ УПИ ІІ-67, сиреч на сегашния УПИ І, с 29 кв.м., като по този начин се стига до следното положение: сега съществуващата кадастрална граница да се измени със съответната бъдеща нова регулационна граница, т.е. постига се обратното на основанието, на което е дадено разрешение за процедиране на изменение. Разпоредбата на чл.132, т.2 от ЗУТ дава възможност да се направи изменение на ПУП, но чиято цел е, ако има несъответствие между регулационната и кадастрална граница на даден УПИ, регулационната  граница да се постави в съответствие с действащата кадастрална граница. В случая се постига обратното - имаме съвпадение между кадастрална и регулационна граница, а се цели да се навлезе в процесния поземлен имот, като по този начин се постига точно обратното, разминаване между кадастрална и регулационна граница. Ето защо и не са налице фактически и правни основания, на базата на които е издадено разрешение за процедиране на съответното изменение. Моля за присъждане на разноски, за което представям списък и доколкото в днешното съдебно заседание почитаемия съд ни задължи да представим допълнителен депозит в размер на 87лв., съм си позволил да допиша тази сума на ръка. Моля да ми предоставите и срок за представяне на писмени бележки.

Адвокат Й.: Ще помоля да оставите без уважение жалбата на Х.Ц., като по отношение на останалите жалбоподатели съм изразила писмено становище за недопустимост, което поддържам. По същество – производството по изменение на ПУП е инициирано от доверителите ми като собственици на поземлен имот (ПИ) 67, във връзка с решение на ВАС по адм.д.№523/2015г., в рамките на което Върховният административен съд се е произнесъл вече и е установил наличието на предпоставките на чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ за изменение на ПУП с привеждане на вътрешните регулационни линии по имотните граници, като разбира се уличната регулация се съобразява с установената вече такава за населеното място и уличната регулация е приложена за това населено място. Единственото съображение на ВАС, поради което тогава е отменил същата разработка в предходна процедура, е свързано с процесуално нарушение, изразяващо се в пропуска да бъде обявена заповедта по допускане на изменението по чл. 135 от ЗУТ и само в тази насока са дадени указания. Във връзка с това, с предходното дълго производство, стартирахме производство, в рамките на което е издадена процесната заповед. Стана ясно също така, че проектната улична регулация, с която има отдръпване навътре, с оглед съобразяване контура на реализираната останала част от улицата, касае частта на доверителите ми, касае ПИ 67. Безспорно е и по делото са налични доказателства за това, че именно по инициатива на жалбоподателят Ц. и с участие на другите жалбоподатели, е завършена процедурата по изменение на кадастралната карта през 2009г., при която са обособени самостоятелни поземлени имоти и е осъществена доброволна делба, като собствеността на всеки от съделителите е ограничена в рамките на съответния самостоятелен поземлен имот. При това положение, независимо от различния словоред, смисъла на този ПУП е точно това, съобразно установената собственост и съобразно влязлата в сила кадастрална карта, да се установят и регулационните линии, разбира се при съобразяване правилата на ЗУТ относно улична регулация. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Претендирам разноски съобразно изпратения по електронен път списък за разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: