ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 426 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Х.И.Ц., В.М.Ц., А.В.Д., Х.А.Д., Н.С.Н., В.Г.Н., не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника - Кмет на Община Царево се явява адвокат Н., надлежно упълномощен.

Заинтересованите страна С.Д.Ц. и С.К.Ц., не се явяват, редовно уведомени. За тях адвокат Й., с приложено по делото пълномощно.

 

Адвокат С.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото. С жалбата сме представили договор за доброволна делба, видно от който собственици на поземлен имот с идентификатор №44094.21.38, който поземлен имот е част от УПИ І, кв. 21, предмет на оспорената заповед, са Д.Д.Я. и М.С.Я., които считам, че следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни по делото. Видно от представеното от адвокат Й. решение на ВАС, касаещо спор по отношение на УПИ І, видно е, че заинтересованите лица Д.Д.Я. и М.С.Я. са били конституирани по делото като заинтересовани страни и поради това считам, че същите следва да бъдат конституирани и по настоящото производство.

Адвокат Н.: Считам, че не следва да бъде даден ход на делото поради обстоятелството, че следва да бъдат призовани Д.Д.Я. и М.С.Я., които са собственици в процесния УПИ.

Адвокат Й.: Уважаема госпожо съдия, считам, че не следва да се дава ход на делото, но по други съображения. Искам да акцентирам на недопустимост, поради просрочие на подадената жалба, с аргумента, че по административната преписка се намира съобщение, оформено по чл.161 от АПК и е видно, че процесната заповед е съобщена на 27.12.2016г. на таблото за съобщения на община Царево, съответно е приложено и обявление в ежедневник, видно от същото съобщението е публикувано на 05.01.2017г. Считам, че при това положение 14-дневния срок, визиран в разпоредбата на чл. 215, ал.4 от ЗУТ е изтекъл. Моля да не цените съображенията на процесуалния представител на жалбоподателите относно приложимостта на чл.140 от АПК, доколкото съгласно установената съдебна практика за актове по ЗУТ сроковете, които се прилагат, са специални и те са визираните в чл. 215 от ЗУТ. По тези съображения, моля да оставите без разглеждане жалбата като недопустима и да прекратите производството по настоящото дело.

Адвокат С.: Оспорената заповед е връчена съгласно разпоредбите на АПК. Заповедта е връчена с обратна разписка. Административният орган ни е връчил заповедта и по основния ред по АПК. Продължаваме да поддържаме становището, че се прилага реда по чл. 140, ал.2 от АПК, тъй като в заповедта е посочено, че не подлежи на обжалване, т.е. срокът е 6 месеца.

Адвокат Й.: Ще помоля да се отложи делото, а след постъпване по делото на цялата административна преписка, ведно със съобщенията за връчване на оспорената заповед, ще дам допълнително становище.

 

СЪДЪТ намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, доколкото с определението за насрочване на делото не са конституирани всички заинтересовани страни. Видно от приложения по делото договор за доброволна делба от 28.06.2019г. лицата Д.Д.Я. с ЕГН ********** и Марияна С.Я. с ЕГН ********** са собственици на поземлния имот с идентификатор № 44094.21.38 в УПИ І, кв 21 по кадастралната карта на с.Лозенец, предмет на оспорената заповед. Последните са пряко засегнати от съдържащото се в заповедта разпореждане, поради което следва да бъдат конституирани. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Д.Д.Я. с ЕГН ********** и Марияна С.Я. с ЕГН ********** като заинтересовани страни в настоящото производство.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се осигури възможност на новоконституираните страни да упражнят процесуалните си права, поради което делото следва да се отложи за друга дата. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017г. от 11.40ч., за които дата и час да се призоват новоконституираните страни.

УКАЗВА на ответника да представи в срок до следващото съдебно заседание документите налични в административната преписка и неприложени по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: