ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена от днес.

Явява се вещото лице М.Д..

 

С молба-становище вх. № 9110/02.12.2014 г. процесуалният представител на жалбоподателя адвокат В., заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото,  поставя въпроси към вещото лице, изразява становище по същество на спора и представя списък на разноските и писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-икономическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Д.Д. – 50 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ прочита на вещото лице въпрос 1 от молбата-становище на адвокат В. – Ако приемем, че имотът е жилищен, каква би била ставката на ТБО за 2010 година? 1.6 промила или 7.3 промила?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: На този въпрос съм дала отговор в заключението.

 

Съдът не допуска въпрос № 2 – Коя в случая трябва да бъде основата за начисляване на ТБО, ако същата е за жилищен имот на предприятие?, тъй като същият е правен.

 

Относно въпрос № 3 – Ако ставката е 1.6 промила, задължението върху отчетната стойност на имота ТБО (по-голямата между ДО по чл. 21, ал. 1 ЗМДТ и отчетната стойност) би било 858 186.91 х 1.6 промила = 1373.10 лева или следва да бъде 1.6 промила от ДО от 70 903.40 лева, или 113.45 лева?, тази преценка върху каква база следва да бъде определено задължението, следва да бъде извършена от съда, като по отношение на конкретните стойности в единия и другия случай страните не спорят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 220 лева, 200 лева от които да се изплатят от внесения депозит. Сумата от 20 лева следва да бъде внесена от жалбоподателя в 14-дневен срок от получаване на съобщението, като му бъде указано, че при неизпълнени на това задължение за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да уважите издадения акт от Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър като правилен и законосъобразен. Предвид това дали такса битови отпадъци трябва да се определи върху отчетната стойност и данъчната оценка, законодателят е категоричен в редакцията към датата на издаване на акта за установяване на задължение по декларация. Съгласно чл. 21, ал.1 от ЗМДТ данъчната оценка на недвижим имоти на предприятията е тяхната отчетна стойност. Законодателят в случая не прави разлика между жилищни и нежилищни имоти на предприятия, поради това органът по приходите е определил задължението за такса битови отпадъци на база отчетната стойност на декларирания от дружеството имот.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: