ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР” ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. С.Б..

 

Не се явява вещото лице М.Д..

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпила е молба вх. № 6931 от 24.09.2014 г. от вещото лице М.Д., с която моли да бъде удължен срокът за изготвяне на експертизата.

Постъпило е становище от процесуалния представител на жалбоподателя, че във връзка с постъпила молба на вещото лице Д. следва да и бъде предоставена възможност да отговори на поставените въпроси. Въпроси към съдебно-техническата експертиза в молбата-становище не се съдържат.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.Г.Б. – 63 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. Б. като компетентно и добросъвестно изготвено и определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. С.Б..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер 300 лева, 200 лева от които да се изплатят от внесения депозит и 100 лева да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от уведомяването. ПРЕДУПРЕЖДАВА същия, че при неизпълнение на това задължение ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СЪДЪТ, с оглед молбата на вещото лице Д. за удължаване срока за изготвяне на възложената и съдебно-икономическа експертиза,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице М.Д. да изготви заключение по възложената и експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: