ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 28.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и осми май                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 426 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МЕГОЗОР” ООД, редовно призован, явява се адвокат В., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата.

Имам доказателствени искания.

Моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание лицето С.К.С., с чиито показания искаме да удостоверим факта, че имотът е затревен, не е застроен, не се използва, за същия няма разкрити партиди за ток и вода и не се генерират отпадъци, в района на имота не се извършва дейност по сметосъбиране и всички доказателства, които сме ангажирали в жалбата. В евентуалност правя искане за издаване на удостоверение, което да ми послужи пред „ВиК” гр. Обзор да се установи дали има разкрита партида за вода и има  ли потребление на вода и още едно удостоверение, което да ми послужи пред „ЕВН България” за удостоверяване на обстоятелството дали има разкрита партида за ел.енергия и дали има употребявано електричество за този имот.

Моля  да назначите съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на следните въпроси: На каква база е определено задължението за такса битови отпадъци за процесния имот за 2010 г. и задължението за такса битови отпадъци върху същия недвижим имот за 2011 г.? При положение, че се приеме, че основата, върху която се определят и двата вида задължения, е данъчната оценка на имота, да се посочи на какво се дължи драстичната разлика между едното и другото задължение и се укаже начина, по който са определени двете задължения за процесните години и за същия имот.

Моля да задължите ответната страна да представи всички решения на Общински съвет Несебър относно такса битови отпадъци за 2010 г., план-сметка, заповеди на кмета за определяне на границите и районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване за 2010 г., както и да представи актове за публична общинска собственост на сметището на Община Несебър и скица, съответно документи, които да установят дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете и приложите като доказателства по делото писмени такива по опис, удостоверяващи начина, по който е формирано задължението и представляват решение на Общински съвет, съответната наредба за 2010 г. и декларации, които сочат отчетната стойност, тъй като жалбоподателят е юридическо лице, декларирало е съответно отчетна дейност и на база промили е формирано съответното задължение.

Освен това, не са включени в описа справка до Национален статистически институт за количества битови отпадъци от община Несебър за 2010 г. по Закона за статистиката. Това е официална информация, която изпращаме всяка година.

Относно разходите представям извлечения от електронния регистър – 6 броя, относно договори, сключени за обществена поръчка за доставка на контейнери.

Относно искането на жалбоподателя не се противопоставям, включително за издаване на удостоверения и назначаване на експертиза, но моля също да разрешите в следващо съдебно заседание да доведем за разпит един свидетел, който може да удостовери точно района, където е извършено сметосъбиране и сметоизвозване и освен това да ни дадете срок за представяне на акта за общинска собственост на сметището, както и документи за депото.

АДВОКАТ В. Предвид становището на ответника, че в района има контейнери, които обслужват и процесния имот, моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса: Къде се намира процесният имот? Има ли към него подстъп за извършване на сметосъбиране и налична ли е съответната инфраструктура за извършване на дейност по сметосъбиране и сметоизвозване? Били ли са налични към процесния период контейнери, с които да бъде извършвано сметосъбиране? Ако са били налични, къде са били разположени тези контейнери и възможно ли е било същите да обслужват процесния имот? Вещото лице да посочи имотът дали е електрифициран и водоснабден.

Отговорите на въпросите следва да касаят 2010 година.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от ответника под опис в днешно съдебно заседание.

Следва да уважи искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи, както и това да бъде допуснат до разпит в качеството на свидетел С.К.С..

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от ответника в днешно съдебно заседание по опис с писмена молба и 6 броя извлечения от електронен регистър, относно договори, сключени за обществена поръчка за доставка на контейнери.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза, които да отговорят на въпросите, формулирани от адвокат В. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещите лица общо в размер на 400 лева, от които 200 лева да се внесат от жалбоподателя и 200 лева – от ответника, в 20-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

Вещите лица ще бъдат определени след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел С.К.С..

СНЕМА самоличността на свидетеля и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

С.К.С. – 45 години, български гражданин, неосъждан.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не участвам в управителните органи на дружеството-жалбоподател и нямам родство с никой от членовете на управителните органи на дружеството-жалбоподател, както и с ответника.

Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говори истината.

АДВОКАТ В.: Кажете знаете ли дружеството „Мегозор” ООД къде притежава недвижими имоти в населено място  гр.Обзор, къде се намират, кога са ги закупили и дали до района на местонахождение на имота има достъп? Използва ли се за застрояване?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Имотът е закупен през 2008 г. от това дружество „Мегозор” ООД. Аз имам фирма за недвижими имоти и дружеството-жалбоподател закупи процесния имот чрез моята фирма, така че съм наясно в какво състояние съм продал този имот до най-малките детайли, поради причина, че те са искали да инвестират и трябва да съм наясно какво има на място.

Сметопочистване от 2008 г. до 2014 г. няма, тоест няма контейнер. Мога да заявя, че и през 2008 г. нямаше. През 2008 г., когато го закупиха, имаше черен път, включително и през 2010 г. имаше черен път. След 2011г. на частни начала беше финансирано частично полагане на асфалт. Канализация няма. За вода има отказ от общината за заверка виза за проектиране. Предполагам, че има електричество, но трафопост наблизо няма. Имотът и към момента представлява едно диво поле с диворастяща трева. Имотът не е ограден. Имотът е в строителните граници, но той е поземлен имот в урбанизирана територия.

АДВОКАТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелят С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Във връзка с показанията на свидетеля С. представям и моля да приемете Заповед №809/30.08.2005 г. на Кмета на Община Несебър, която касае урегулирането на имота още от 2005 г. В следващо съдебно заседание ще представя графична част.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения в момента от ответника заверен препис от Заповед №809/30.08.2005 г., поради това

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото Заповед №809/30.08.2005г. на Кмета на Община Несебър.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: