Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  645            20.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на седми март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 426 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на “Сел Електроникс” ООД с адрес на управление гр. *** с ЕИК ***, против Решение №2016/27.12.2012г., постановено по НАХД №3919/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №428/26.07.2012г. издадено от Зам. Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.7, ал.1 чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание дружеството не изпраща процесуален представител.

Ответникът по касация – Директора на ТД на НАП гр.Бургас, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, поради което иска от съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на “Сел Електроникс” ООД с адрес на управление гр. *** с ЕИК ***, против наказателно постановление №428/26.07.2012г. издадено от Зам. Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.7, ал.1 чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.  За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно като изводи, но следва да бъде изменено в частта, касаеща размера на наказанието.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че възражението на касатора за неправилност и незаконосъобразност на първоинстанционното решение е неоснователно.

Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. всеки търговец е длъжен да монтира, въведе в експлоатация и използва регистрирани в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. След като до обекта е имало свободен достъп за външни лица, значи, че търговецът е извършвал търговска дейност и е бил длъжен да разполага с ЕКАФП.

Правилно районния съд е приел, че без значение е дали вече са били осъществени търговски сделки. Наличието на ЕКАФП е условие за започване на търговска дейност, независимо дали към момента на проверката е реализирана продажба или не.

Административнонаказващият орган определя административните наказания по реда на чл.27 от ЗАНН. След като същият е установил, че трябва да наложи наказание по този ред, за него не възниква задължение да изложи мотиви относно неприложимостта на чл.28 от ЗАНН за маловажност на деянието. Настоящата инстанция намира, че с оглед обществените отношения, който са регулирани с Наредба Н-18/13.12.2006г. нормата на чл.28 от ЗАНН в настоящия казус не може да намери приложение, а така определеното наказание е на предвидения в закона минимум, поради което размерът му не би могъл да бъде намален под него. В същото време констатирани са отразени като платени суми по приходни касови ордери за предоставени от касатора интернет услуги на обща стойност – 90.00 лева /и това не се оспорва от касатора/, което обстоятелство правилно е било преценено от наказващия орган като неотразяване на приходи по смисъла на чл.185, ал.2 от ЗДДС и правилно касаторът е санкциониран с наказанието, предвидено в същата разпоредба, а не с това по чл.185, ал.1 ЗДДС.

Предвид изложеното, Съдът намира, че фактическата обстановка е правилно и точно установена и въз основа на нея районния съд е постановил валидно, допустимо и правилно решение, което следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение №2016/27.12.2012г., постановено по НАХД №3919/2012г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №428/26.07.2012г. издадено от Зам. Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което на “Сел Електроникс” ООД с адрес на управление гр. *** с ЕИК *** за нарушение на чл.7, ал.1 чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.