ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 23.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети февруари                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 426 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЗА МОЛИТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на МП „Нефтопристанище”, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по искане на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране изпълнението на  Решение № 1065/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, относно задължението за заплащане на лихви в размер на 5 140.85 лева.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от Е.Т. – гл. юрисконсулт на Митница Бургас, с която представя справка, от която е видно колко оспорени вземания на митническите органи се обезпечават с Банкова гаранция № 9915/12.09.2009 година, с издател БНП „Париба С.А.” – клон София.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям като доказателство по делото Анекс № 2 към Банкова гаранция № 9915/12.09, с който се увеличава сумата по банковата гаранция.

Поддържаме искането за спиране. Моля да се уважи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам по направеното искане. Считам, че следва да се уважи на основание чл. 221 от Закона за митниците.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да ни се уважи искането по изложените в него съображения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се уважи искането, съгласно представеното писмо-становище.

 

Съдът по направеното искане за спиране намира за установено следното:

Съгласно чл. 220 от АПК решенията на митническите органи подлежат на обжалване по АПК, като в чл. 221 от Закона за митниците е предвидено, че когато обжалваното решение е свързано с облагане с вносни или износни митни сборове, при спиране неговото изпълнение се изисква обезпечаване на техния размер. Оспорването на административния акт, спира неговото изпълнение, в съответствие с нормата на чл.166, ал.1 от АПК. В случая обаче с писмо изх. № 1065/23.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище” е определен размера на дължимите лихви и срок за тяхното заплащане, поради което според настоящия съдебен състав то представлява допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение, с каквато възможност органа разполага съгласно чл.60 от АПК. Допуснатото от органа предварително изпълнение на административния акт подлежи на спиране по реда на чл. 166, ал. 2 от АПК, при наличието на основанията на чл.221 от Закона за митниците. В случая не се спори между страните, че с представената банкова гаранция се обезпечава размера на задължението за лихви, поради което направеното искане се явява основателно и следва да бъде уважено. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.166, ал.2 от АПК и  чл.221 от ЗМ Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА     допуснатото     предварително      изпълнение на Решение № 1065/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, относно задължението за заплащане на лихви в размер на 5 140.85 лева.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: