О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 905

гр. Бургас, 10.04.2009 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                     ХII състав

на десети април две хиляди и девета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 426 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 79, ал. 3 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС).

Образувано е по жалба на А.С.Г. *** срещу Заповед № З-770/26.02.2009 г. на директора на ОД на МВР-гр. Бургас за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 76, т. 3 от ЗБДС – забрана да се напуска страната и разпореждане да се отнемат издадените паспорт и заместващи го документи.

С молба вх. № 2397 от 06.04.2009 г. жалбоподателят е направил изявление, че оттегля жалбата.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти. Съгласно чл. 155, ал. 3 от АПК оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба.

В настоящия случай е налице валидно изразено изявление за оттегляне на жалбата, извършено в писмена форма, поради което съдът намира, че оттеглянето на жалбата е извършено в съответствие с установените изисквания в чл. 155, ал. 1 и 3 от АПК и е налице  основание за прекратяване на производството по чл. 159, т. 8, пр. 1 от АПК.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. *** срещу Заповед № З-770/26.02.2009 г. на директора на ОД на МВР-гр. Бургас

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/2009 година по описа на Административен съд-гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

СЪДИЯ: