ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 425 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Б.Х., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат О., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – директор на Агенция „Митници“ София, редовно призован, се явява представител по пълномощие гл.юрисконсулт А.М., с пълномощно представено по делото на л.314.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №323/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“ София, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и на основание чл.107, ал.1, т.3 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение.

 

АДВОКАТ О. – Поддържам жалбата. Моля да приемете приложената към нея доказателство заповед №323/10.02.2017г. на директора на Агенция „Митници“.

Не съм запозната изцяло с преписката, познавам преписката с изключение на материалите от досъдебното производство.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка.

Представям писмо с рег № 32-359722/23.12.2016г., с препис за ответната страна.

 

Съдът към юрисконсулт М. – В представената по делото преписка, съдържа ли се пълната административна преписка по издаване на оспорения акт?

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Това е пълната преписка, с изключение на писмото, което ви представих в днешното съдебно заседание.

Прокурорската преписка в Специализираната прокуратура е ДП №55/2015 по описа на тази прокуратура.

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ О. – Моля да ми дадете възможност да се запозная с пълната административна преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Правя възражение на това искане, тъй като е имало достатъчен срок за запознаване с преписката и моля да не го уважавате.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с жалбата писмени доказателства, находящи се на л.5-7 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.11 и л.12 от делото, както и представеното в днешното съдебно заседание писмо рег.инд. № 32-359722/23.12.2016г. на директора на Агенция „Митници“.

ДА СЕ ИЗИСКА служебна справка от Специализираната прокуратура по отношение движението на ДП № 55/2015г. по описа на същата прокуратура, от която да се установява на какъв етап е наказателното производство, образувано срещу М.Б.Х., има ли повдигнато обвинение, внесен ли е обвинителен акт, има ли образувано съдебно производство, ако има образувано такова, прокуратурата да посочи номера на съдебното производство.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да се запознае с административната преписка и в същия срок, в писмен вид да изложи становището си по нея, както и доказателствени искания, ако има такива след запознаване с преписката.

ДАВА възможност на ответника в 14-дневен срок от днес и след постъпване на становището на жалбоподателя по отношение на преписката, да изчерпи доказателствените си искания във връзка със становището си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ИЗПРАТИ искане до Специализираната прокуратура за предоставяне на справката, описана по-горе в протокола.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: