ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети юни                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 425 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Б.Х., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника – директор на Агенция „Митници“ София, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт М. и н-к отдел „Правен“ в Агенция „Митници“ С.Й., надлежно упълномощени, с пълномощни, представени в предходно съдебно заседание.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ ЙОРДАНОВА – Няма процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило становище от адвокат О., пълномощник на жалбоподателя, в което е посочено, че страната няма доказателствени искания. Не се противопоставя да бъдат приети представените от ответника писмени доказателства и по съществото на спора иска да бъде отменена обжалваната заповед и да бъдат присъдени разноски. Иска срок за представяне на писмени бележки.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от процесуалния представител на ответника юрисконсулт М., с която са представени писмени доказателства, подробно описани в самата молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Последните доказателствата са представени във връзка с твърденията на жалбоподателя, че по това време същият не е работил на Митнически пункт Лесово.

Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ ЙОРДАНОВА – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л. 510-511 от делото.

 

Съдът като взе предвид становищата на двете страни и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля да постановите крайният си съдебен акт, като отхвърлите жалбата против законосъобразността на оспорената заповед № 323/10.02.2017г. на директора на Агенция Митници, с която на основание чл.107, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение с М.Б.Х., на който е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, като считаме същата за законосъобразна и правилна.

Моля да ни предоставите възможност да изразим своите подробни съображения в писмена защита в определен ни от съда срок.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Закона за правната помощ.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 8 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: